پاورپوینت کشف الرموز في بيان الاعشاب (کتاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کشف الرموز في بيان الاعشاب (کتاب) :


پاورپوینت کشف الرموز في بيان الاعشاب (کتاب)
(کشف الرموز فی بیان الاعشاب) تالیف عبدالرزاق بن حمدوش جزایری, از جمله آثار نگاشته شده در بیان خصوصیات گیاهان دارویی, خواص و فوائد آنها و مسائل مرتبط به این مباحث است.

فهرست مندرجات

1 - ساختار کتاب
2 - گزارش محتوا
3 - وضعیت کتاب
4 - پانویس
5 - منبع


ساختار کتاب


کتاب مشتمل بر یک بخش مقدماتی و بخش اصلی است. در بخش مقدماتی صفات و افعال ادویه و توضیح اصطلاحاتی که در مباحث داروشناسی مطرح می‌شود و نیز اتخاذ ادویه و شیوه برداشت و نگه داری ادویه بیان شده است.
در بخش اصلی کتاب که پیرامون شناخت ادویه است به ترتیب حروف الفبا 964 مفرد دارویی معرفی شده است. مؤلف در این بخش ابتدا داروی مورد نظر را ذکر و آنگاه معادل انگلیسی آن را متذکر می‌شود. سپس خصوصیات هر مفرد را بیان و آنگاه طبیعت هر مفرد, افعال و صفات و در پی آن خواص آن را متذکر می‌شود.
مقدار مصرف هر دارو, شیوه مصرف آن, بدل و مضرات و مفاسد احتمالی آن و شیوه اصلاح آن از دیگر اطلاعاتی است که مؤلف در ذیل هر مفرد دارویی ذکر می‌کند.

گزارش محتوا


کتاب کشف الرموز از مختصرترین نگاشته‌ها پیرامون مفردات دوایی در طب سنتی است. مؤلف در عین این که مفردات بسیاری را متذکر می‌شود ولی تنها به نکات سودمند و قابل اعتنا در هر مفرد می‌پردازد نه آنچه در بسیاری از کتاب‌ها آمده است. از سوی دیگر وی از پرداختن به نقل قولها و کنکاش‌های بی مورد پرهیز می‌کند. هر چند گه گاه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اقوالی را نقل می‌کند.

[1] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص12.

[2] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص13.

[3] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص14.


امتیاز دیگر این اثر ذکر نام علمی هر مفرد است و این به خواننده کتاب کمک می‌کند تا پیگیر مطالب در منابع امروزین و احیانا مقایسه بین این اثر و آن منابع باشد؛ منابعی همچون تذکره داود انطاکی

[4] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص12.

[5] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص15.

[6] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص20.

, قانون ابن سینا

[7] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص17.

[8] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص232.

, مفردات ابن بیطار

[9] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص20.

, کتاب غایه البیان

[10] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص91.

از جمله این منابع‌اند؛ که البته در این میان گویا اعتماد مؤلف به کتاب تذکره داود بیش از دیگر منابع بوده, چرا که استنادات او به این اثر بیش از ارجاعات او به دیگر منابع است.
خصوصیت دیگر این اثر نقل روایات در ذیل بعضی از مفردات است.

[11] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص43.

[12] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص53.

نکته آخر این که هر چند آنچه از عنوان کتاب برمی آید این است که این اثر پیرامون شناخت مفردات گیاهی است, ولی گویا این نامگذاری یا به سبب غالب مطالب آن است که پیرامون گیاهان دارویی است و یا نامگذاری از روی تسامح است, چرا که در این کتاب مفردات حیوانی همانند بط

[13] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص33.

, حمار

[14] کشف الرموز فی بیان الاعشاب, عبد الرزاق بن حمدوش, ص53.

, خنافس

[15] کشف الرموز فی بیان الاعشا

لینک کمکی