لوئیدرایت و معماری ارگانیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن لوئیدرایت و معماری ارگانیک :

تولد و کودکی .......................................................................................................2
تحصیلات و کار .....................................................................................................2
زندگی شخصی ......................................................................................................3
تعریف رایت از معماری ............................................................................................6
توصیف ویژگیهای رایت ...........................................................................................6
خصوصیات و روشها ...............................................................................................7
منبع الهام لوید رایت ................................................................................................8
توصیف معماری رایت ..............................................................................................8
اهداف عمده ی رایت ................................................................................................9
رایت و تکنولوژی ...................................................................................................10
تعریف رایت از ارگانیک ......................................................................................10
معماری ................................................................................................................12
ریشه ی ارگانیک .....................................................................................................13
شروع معماری ارگانیک ..............................................................................................14
رابطه ی بین فرم و عملکرد ..........................................................................................16
قیاس مکانیکی .........................................................................................................17
معرفی برخی معماران صاحب نام سبک ارگانیک ...................................................................18
خانه ابشار ...............................................................................................................18
ارگانیک در ایران ........................................................................................................19
رابطه معماری و انسان و طبیعت ......................................................................................
 


لینک کمکی