معماری لانه مورچه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معماری لانه مورچه :

مقدمه    2
معرفی مورچه    3
نمل به معنای مورچه در قرآن    5
تنوع مورچه ها در هر دسته    6
ساختمان مور فولوژیکی مورچه    7
غذای مورچه ها    9
انواع مورچه ها    10
زندگی اجتماعی مورچه ها    11
چرخه زندگی مورچه    12
اجزای بدن مورچه    23
ODOROUS HOUSE ANTS    26
خانه مورچه های بدبو    29
عمل تخم گزاری    32
استانداردها و ابعاد مورچه    38
مقایسه ابعادی مورچه و انسان:    40
ابعادها و فضا های مورد نیاز مورچه:    41
استاندارد ابعاد فضاهای انسان :    42
مقایسه ابعاد فضاهای انسان و مورچه    43
تهویه    45
روشنایی    46
نقش دما در لانه مورچه    47
نقش دما در خانه انسان    48
سازه    48
جامعه شناسی لانه ی مورچه    51
جریان اطلاعات در جامعه :    51
طبقه بندی اجتماعی    54
شیوه ی تخصص یابی    58
گونه های همزیست    62
همزیستی    62
انگلی    63
هم سفرگی    64
کشاورزی    64
دامپروری    66
برده داری    67
ابزارمندی    69
ساخت فیزیکی جوامع    71
تنوع رفتاری    74
موفقیت زیستی    75
نتیجه گیری    77
روابط مورچگان با همدیگر    79
یک آزمایش    82
شهر و شهر سازی    82
نحوه شکل گیری فرم شهری    86
مرکزی( شعاعی)    88
خطی    90
شطرنجی    93
فرم شطرنجی    95
الگوریتم مورچه ها برای پیدا کردن مسیر از لانه تا منبع غذا( طریقه حل ترافیک)    96
الگو برداری ازشهرهای مورچه ها    100
ساخت خانه هایی با الگوی مورچه    105
نتیجه گیری    122
منابع و مآخذ    122


لینک کمکی