بازتاب طبیعت در معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بازتاب طبیعت در معماری :

عنوان                                                                                            صفحه
1. فضا    1
2. طبیعت در معماری    4
2-1فرم و عملکرد    6
2-2 ساختار و سازه    8
2-3 الگواره های معماری و طبیعت    11
3. معماری و طبیعت     
3-1انسان و طبیعت    19
3-2 طبیعت در آثار گذشتگان    22
3-3 طبیعت در آثار معماری ایران    24
3-4 باغ ایرانی    25
3-5 نقش طبیعت از دیدگاه معماران بزرگ    28
3-6 بیونیک در معماری    32
3-7 نتیجه گیری    35
4. مینیمال    35
4-1 پیدایش مینیمالیست    35
4-2 تفکرات مینیمالیست ها    37
4-3 مینیمال در هنر    39
4-4 نقاشی مینیمال    40
4-5 هنر مینیمال     
4-6 معماری مینیمال    41
4-7 فلسفه مینیمال    42
4-8 موسیقی مینیمال    42
4-9 مینیمالیست در خلق فضا از نوع طبیعی    44
4-10 مینیمالیست در گذر اندیشه    46
5. گسست های فرهنگی در معماری معاصرایران     
5-1 ما, غرب, جهانی شدن    65
5-2 معمار, معماری معاصر و مسأله هویت    73
5-3 گسست های فرهنگی در معماری معاصر ایران    78
5-4 نتیجه گیری    58
 


لینک کمکی