وورد مقاله شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دین روم باستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن وورد مقاله شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دین روم باستان :

دانلود,وورد مقاله شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دین روم باستان,doc
 
 
  مطلب مفید  
در نظام امپراتوری روم باستان, دیدگاه و نگرش خاصی در باب مسائل اجتماعی, فرهنگی و اعتقادی بود. از دید بسیاری از صاحب نظران جامعه روم فاقد ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مناسب بود و همین مسئله موجب ظهور آیین مسیحیت در روم شده بود. یکی از نهادهایی که در روم باستان چندان ارزشی نداشت, کانون خانواده بود, همین مسئله موجب نگرش منفی نسبت به جایگاه زن در روم شده بود.
 
رواج سنت‌های غلط, وضعیت خانوادگی در روم را به مخاطره انداخته بود, تولد در روم, خود حادثه‌ای خطرخیز بود. اگر کودک, کژ و کور یا دختر بود, پدر به حکم سنت می‌توانست او را بکشد وگرنه مقدمش گرامی بود. تمامی تصمیمات مهم در مسائل خانوادگی, به نگرش پدر مربوط می‌شد و او می‌توانست در باب زندگی فرزندان خود تصمیم بگیرد.
 
رومیان این دوره, تا اندازه‌ای از گسترش خانواده جلوگیری می‌کردند, اما سخت آرزو داشتند که صاحب پسر شوند. پسر نماد قدرت و عظمت خانواده بود, پسر می‌توانست در جنگ‌ها از سرزمین و کشور خود دفاع کند, اما در مقابل زنان و دختران هیچ ارزشی در اجتماع نداشتند و در جنگ‌ها, سربار مردان بودند, به برده و اسارت بردن زنان, ننگی برای جامعه بود.
 
در روم باستان, نظام پدر سالاری در اوج خود بود و به عبارت دیگر, پدرشاهی اساسی‌ترین و اختصاصی‌ترین نهاد جامعه رومی محسوب می‌گشت. پدر از اختیار مطلقی برخوردار بود و او یگانه کسی بود که از حقوق و مزایایی بهره مند می‌شد. خرید و فروش با او بود و او حتی خود را مالک و صاحب جهیزیه همسر خود می‌دانست.
 
مرد تنها فردی بود که می‌توانست در مسائل سیاسی و اجتماعی شرکت کند و اختیار زن و فرزندان با او بود. مجرد اتهامی برای زن کافی بود تا شوهر او را به زندان و مرگ محکوم نماید. اختیار مرگ و زندگی و فروش و به اسارت سپردن فرزندان نیز با پدر بود. در واقع, پدر خود را ارباب و مالک همه وسایل حتی مالک همه اعضای خانواده از مادر گرفته تا فرزندان و نوه‌ها می‌دانست. پدر در خانواده بیشتر یک مالک و صاحب اختیار بود تا پدری دلسوز برای همسر و فرزندان خود. 
 
 
 
 بخشی از مطلب 
 
دانلود مقاله اقتصاد و تجارت در روم باستان و آموزش در روم باستان و دین روم باستان در 16 صفحه word
 
مقاله شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دین روم باستان :
 
نوشتار ارایه شده به طور مختصر در قالب بخش های کلی زیر به بررسی ویژگی های جامعه روم باستان پرداخته است و شرایط اقتصادی و فرهنگی و اجتماع و سیاسی روم باستان را مورد بررسی قرار داده است.:
شرایط اقتصادی روم باستان
تجارت در روم باستان
شرایط اجتماعی در روم باستان
خانواده در روم باستان
جایگاه زن در روم باستان
آموزش در روم باستان
شرایط سیاسی و آیین حکومت داری در روم باستان
دین رومیان باستان
 
در این نوشتار از منابع زیر استفاده شده است:
پاکزاد, جهانشاه. 1390 تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا. چ 2 تهران:آرمانشهر
حیدری, حسین و یوسف ابراهیمی نسب. 1389 جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ. 5(2): 84-71
ناردو, دان. 1387 جمهوری روم. سهیل سمی. تهران: ققنوس
ویل دورانت. 1378 تاریخ تمدن. چ 6 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
Thompson, Nancy. 2007. Roan art: A resorce for educators. New York: The Metropolitan Museum of Art
 


لینک کمکی