گذری و نظری بر سقا خانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن گذری و نظری بر سقا خانه :

گذری و نظری بر سقا خانه
فهرست مطالب :

مقدمه 1
فصل اول : نماد و نگرشی نمادین
1-1 نماد و نگرش نمادین به هستی 6
1-2 نماد و نقش آن در زندگی 10
فصل دوم : سقاخانه
2-1وجود افتراق فضاهای سنتی و مدرن 13
2-1-1 شناختی از دو واژه (نوگرایی) و (سنت گرایی) 13
2-1-2 گرایش به فضاهای شهری سنتی 14
2-1-3 مقایسه فضاهای سنتی و مدرن 16
2-2 فرهنگ واژگانی سقاخانه 18
2-3 علل پیدایش سقاخانه 24
2-4 دو عنصر اساسی در سقاخانه 31
2-4-1 آب 32
2-4-1-1 آب عنصر مقدس و مشترک در ادیان پهنه ی ایران زمین 34
2-4-1-2 آب در دیگر آیین های باستانی 36
2-4-1-3 آب در ادیان و آیین ها 37
2-4-1-3-1 آب در دیانت یهود 37
2-4-1-3-2 آب در مسیحیت 38
2-4-1-3-3 آب در آیین مندائی و صابئین 38
2-4-1-3-4 آب در اسلام 39
الف : بازتاب آب در اسلام 39
ب: آب در عرفان اسلامی – ایرانی 40
ج: آب , واقعه کربلا و آب تربت 42
د: آب و مذهب دو روی یک سکه‌اند در سقا خانه 45
2-4- 2 آتش 50
2-4-2-1 آتش و نور در ایران باستان 50
2-4-2-1-1 اهمیت آتش و نور درجهان بینی آفرینش ایران باستان 53
2-4-2-1-2 آتش و نور واسطوره های آن در فرهنگ آریایی 53
2-4-2-2 کارکرد رمزهای آتش و نور در اسلام 54
2-4-2-3 کارکرد رمزهای آتش و نور در ایران 55
2-4-2-4 نور و هنر 56
2-5 معماری سقا خانه 57
2-6 عناصر نمادین سقا خانه 60
2-6-1 آینه 61
2-6-2 شمع ( چراغ نفتی , لوستر ) 63
2-6-2-1 شعله شمع 64
2-6-2-2 سوگند به نور و روشنایی و فروغ و شمع افروزی 66
2-6-2-3 شمع گردانی در مراسم مقدس 67
2-6-2-4 شمع در سقا خانه : آتش و آب 67
2-6-3 قفل 68
2-6-4 آدمکهای فلزی 70
2-6-5 پنجه 72
2-6-6 چشم 74
2-6-7 ظرف سقا خانه‌ای 75
2-6-8 ستاره 76
2-7 تزئینات دیگر سقاخانه 76
2-7 -1 کتیبه نویسی 76
2-7-2 سنگاب 80
2-8 رنگ در سقاخانه 81
2-8-1 پیشینه ای از رنگ 81
2-8-2 خواص رنگ سبز 82
2-8-2-1 مسرت بخشی و شاد آور بودن 83
2-8-2-2 تقویت تحمل پذیری و صبر 83
2-8-3 رنگ سبز در سقاخانه 84
2-9 معرفی تعدادی از سقاخانه‌های معروف
2-9-1 سقاخانه عزیز الله 90
2-9-2 سقاخانه سردر مجلسی 92
2-9-3 سقاخانه طوقچی 93
2-9-4 سقاخانه آقا میرزا اسدالله روضاتی 95
2-9-5 سقاخانه در دشت 97
2-9-6 سقاخانه حاج آقا شجاع 99
2-9-7 سقاخانه پنج شنبه دین 101
2-9-8 سقاخانه قدیمی رو به روی سردر مسجد جورجیو 103
2-9-9 سقاخانه‌های درب امام 105
2-9-9-1 سقاخانه دالان درب امام 105
2-9-9-2 سقاخانه صحن شمالی درب امام 106
2-9-9-3 سقاخانه مجاور درب امام 107
2-9-10 سقا خانه مسجد حکیم 108
2-9-11 سقا خانه هارونیه 109
2-9-12 سقاخانه درب کوشک 110
2-9-13 سقاخانه بیدآباد 110
2-9-14 سقاخانه حاج محمد جعفر 111
2-9- 15 سقاخانه قصر در دشت 112
2-9-16 سقاخانه گرگ یراق 113
2-9-17 سقاخانه گذرهارونیه 114
2-9-18 سقاخانه حاج علی 115
2-9- 19 سقاخانه آقانور 116
2-9-20 سقاخانه ترکها 117
2-9- 21 سقاخانه مسجد سید 118
2-9-22 سقا خانه تاج الدین 119
2-9-23 سقاخانه مسجد لبنان 120
2-9- 24 سقاخانه مسجد ذکر الله 121
فصل سوم : مکتب سقا خانه
3-1 مکتب سقا خانه و پیدایش آن 122
3-2 هنرمندان مکتب سقا خانه 127
3-2-1 منصور قندریز 127
3-2-2 حسین زنده رودی 129
3-2-3 پرویز تناولی 131
3-2-4 فرامرز پیل آرام 133
3-2-5 ژازه طباطبایی 134
3-2-6 جعفر روحبخش 135
3-2-7 مسعود عربشاهی 135
3-2-8 ناصر اویسی 137
3-2-9 صادق تبریزی 138
3-3 تطبیق برخی آثار هنرمندان سقاخانه با ادعیه و طلسمات 139
3-4 نمونه‌ای دیگر از آثار هنرمندان معاصر با نگاه سقاخانه‌ای 145
نتیجه گیری 152
گزارش کار عملی 154
منابع 165
         

         
 


لینک کمکی