برج میلاد و گنبد قابوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن برج میلاد و گنبد قابوس :

برج میلاد و گنبد قابوس
فهرست
مقدمه    2
جرجان    3
آل زیار و قابوس    4
شیوه معماری    5
هدف اولیه ساخت بنا    6
مصالح ساختمانی    8
مشخصات و ابعاد بنا    10
برج میلاد    12
مشخصات برج    12
مراحل اجرا    14
سازه شش قسمتی    15
شبکه تارز یابی    18
اهداف کلی طرح    20
مطالعات مکان یابی    22
منابع و مآخذ    24


لینک کمکی