مقاله پل ها و انواع آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پل ها و انواع آن :

 مقاله پل ها و انواع آن
فهرست
 
پل ها و انواع آن   2
تعریف پل   2
مقدمه   4
پوشش پلهای فلزی :   4
پوشش بتن مسلح:   5
پوشش فلزی:   5
طبقه بندی پلهای فلزی:   6
پل کانال اسلتکس   7
تقویت ستون ها   8
روش های مبتن بر شبکه های عصب   8
کاربرد شبکه Bayesianدر نگهداری پل ها   23
پلهای فلزی   27
پوشش بتن مسلح:   29
پوشش فلزی:   29
طبقه بندی پلهای فلزی:   30
پل باتیرهای حمال   30
پل با تیرهای حمال جانبی :   31
پل با تیر های حمال تحتانی:   31
پل قوسی   32
آزمایشی برای پل قوسی   32
پل با کابلهای باربر   33
پل ترکه ای:   33
پل معلق:   34
پل های کابلی   36
پل سنگ تراش ها   36
پل آکاشی کایکو   38
شرایط محیطی   41
مطالعات طراحی   41
ساختار کار پلها   43
انواع پلهای قوسی   48
نگهداری پل   53
نتجه گری   56
منابع   57
منابع
 
1- Goh, A.T.C. and Chua, C.G. ,(2004( Nonlinear modeling with confidence estimation using Bayesian .neural networks. Electronic Journal of Structural Engineering
 
2- جورابان,م و هوشمند , ر.ا. , )1831( منطق فازی و شبکه های عصب , اهواز , انتشارات دانشگاه شهد چمران , 003 صفحه.
 
,3- Anonymous, (2008) About Bayesian Belief Networks for BNet version 1.0 . Charles River Analytics Cambridge.
 
4- Hu,Y. , (2006) Mobile Location-Based Bridge Inspection Decision-support System. A thesis in the department of building. Civil and Environmental Engineering. Concordia University. Canada
پل ها و انواع آن
تعریف پل
 
 پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.
پلهای فلزی:
 
این پلها به اشکال مختلف, با تیرهای حمال معمولی یا تیرهای مشبک فولادی, با قوس یا قالبهای فلزی, نورد شده از ورق و المانهای اتصالی ساخته شده اند. در ساخت این پلها گاهی نیز از آلیاژهای سبک یا مقطع مرکب استفاده می گردد.
 
 استفاده از فولاد در ساخت پلهای فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع متداول گردید.باتوجه به فزونی بهای تولید, معمولاً نیمرخهای فولادی دارای ضخامت ناچیز بوده و در نتیجه علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگی, خطر بروز ناپایداری های الاستیک نیز همواره موجود می باشد, از طرف دیگر نظر به اینکه با افزایش طول دهانه وزن مرده پلها به سرعت افزایش می یابد
مقدمه
 
استفاده از فولاد در ساخت پلهای فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع متداول گردید.باتوجه به فزونی بهای تولید, معمولاً نیمرخهای فولادی دارای ضخامت ناچیز بوده و در نتیجه علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگی, خطر بروز ناپایداری های الاستیک نیز همواره موجود می باشد, از طرف دیگر نظر به اینکه با افزایش طول دهانه وزن مرده پلها به سرعت افزایش می یابد, با توجه به ناچیزبودن ابعاد و در نتیجه سبک بودن مقاطع فلزی, هنوز نیز برای دهانه های بزرگ از آنها استفاده می شود همچنین در شرایطی که مسئله ایجاد پلهای موقت یا متحرک مورد نظر بوده یازمان در نظر گرفته برا ی مونتاژ و آماده سازی پل ها کوتاه باشد همواره می توان از مصالح فولادی استفاده نمود با در نظر گرفتن مسائل فوق الذکر کنترل پایداری مقاطع و بازدید مرتب پلهای ساخته شده و اعمال روشهای مناسب نگهداری همواره ضروری می باشد.
پوشش پلهای فلزی :
 
پوشش پلهای فلزی را می توان از چوب مصالح سنگی بتن مسلح و یا از ورقهای فلزی انتخاب نمود. استفاده از چوب برای پوشش پلها در زمانهای بسیار قدیم رایج بوده اما امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.
 
همچنین در طرحهای جدید از پوشش مصالح سنگی نیز به علت وزن زیاد آن, کمتر استفاده می شود در این راه حل تیرهای حمال طولی پل بوسیله قوسهائی از آجر و مصالح سنگی به هم متصل می شوند.
پوشش بتن مسلح:
 
این پوشش از یک دال بتن مسلح که روی تیرچه های طولی و تیرهای عرضی پل تکیه نموده تشکیل یافته است.پوشش بتن مسلح مقاومت و صلبیت لازم را به سازه داده و از نظر اجرائی نیز آسان و بسیار متداول می باشد.
پوشش فلزی:
 
یک نوع از این پوششها از یک سری صفحات فلزی که بوسیله بتن مسلح پوشیده شده و روی بال فوقانی تیرچه طولی جوش شده اند تشکیل شده است ضخامت کل حاصله معمولاً ضعیف (بین 10تا 20 سانتی متر ) است.
 
یکی دیگر از انواع پوششهای فلزی متداول دال ارتوتروپ است این پوشش از یک صفحه فلزی که در جهت عمودی بوسیله ورقهای ساده یا جعبه ای تقویت شده تشکیل یافته است, صفحه فلزی نقش بال فوقانی تیرها رابه عهده داشته و ضمن شرکت در مقاومت خمشی بارهای موضعی حاصل از چرخ وسائل نقلیه رانیز تحمل می کند.
 
ضخامت آن معمولاً حدود 12 میلی متر (برای جان جعبه ای )تا 14 میلی متر(برای جان ساده)می باشد. دال ارتوتروپ در مجموع روی اجزا اصلی پل (تیرهای طولی و عرضی )تکیه نموده است.
طبقه بندی پلهای فلزی:
 
پلهای فلزی را می توان با توجه به نوع سیستم باربر به شرح زیرطبقه بندی نمود:
 
پل باتیرهای حمال
 
پل قوسی
 
پل با کابلهای باربر
 پل کانال اسلتکس
 
 این پل, فلزی و مربوط به سال 1936 است و به تازگی با استفاده از صفحات CFRP, ظرفیت آن از 17 تن به 40 تن افزایش داده شده است. در واقع هزینه بالای روش های سنتی برای انجام تقویت, علت اصلی گزینش این روش بود. این پل از نخستین پل های بزرگراهی تقویت شده با صفحات CFRP در اروپا است.
 
صفحات مورد استفاده دارای ضخامت 4 میلی متر و طول 5/7 متر بودند و روی تیرهای فلزی نصب شدند.
 تقویت ستون ها
 
تقویت خارجی ستون های موجود با استفاده از کامپوزیت ها, برای افزایش ظرفیت های برشی, فشاری, خمشی و مقاومت در برابر ضربه, به طور گسترده ای در صنعت ساختمان به کار گرفته میشود. این روش برای اصلاح مقاومت لرزه ای ستون های پل ها و ساختمان ها در کشورهای گوناگون از جمله آمریکا, کانادا و ژاپن گسترش داده شده و به اثبات رسیده است. در سال های اخیر بر روی بیش از 150 روش در ژاپن, کانادا و آمریکا کار شده است. در انگلستان نیز, پیچیدن FRP دور ستون های پل های بزرگراه ها برای افزایش مقاومت برشی, خمشی و ضربه ای آنها آزمایش شده است. این روش برای افزایش ظرفیت باربری ستون های پارکینگ ها نیز به کار گرفته شده است.
روش های مبتن بر شبکه های عصب
 
در مسائل عمران به دلل تعدد و تنوع فاکتورها و عوامل غرقابل کنترل , پش بن وضعت آنده در هر ک از مراحل و در نهات تصمم سازی در مـورد آنهـا بـسارمشکل م باشد. دخل بودن عوامل انسان , به کارگری مصالح با رفتار پچده و محدود بودن اطعات اوله بر دشواری پش بن و تصمم سازی در ان گونه مسائلم افزاد. در ان مقاله ضمن معرف شبکه عصب Bayesianبه عنوان ک از روش های مبتن بر شبکه های عصب به کاربرد آن در مدل کردن مسائل غرخطـ وپچده مهندس عمران از طرق الگورتم های خاص و روش های آماری پرداخته م شود. با استفاده از ان روش م توان به مدل کـردن روابـط علـت و معلـول ـکفراند , آنالز وضعت موجود و پش بن وضعت آنده ک سستم ا فراند پرداخت.
 
 در ادامه نز کاربرد شبکه عصب Bayesianدر مدرت و نگهداری پل هـا والگورتم اجاد آن در آسب شناس پل ها تشرح م گردد.
 

 مقدمه
 
شبکه های عصب ابزار جددی هستند که به منظور تحلل مسائل مشکل و پچده , استراتژی های نو معرف م نماند. شبکه های عـصب الگـورتم های کامپوتری هستند که بر پاه ساختار محرک و پاسـخ مغـز انـسان مـدل گردـده انـد. اـن شـبکه هـا معمـوً بـه منظـور فراگـری نقـشه هـای ورودی – خروج مجموعه ای از الگوها و نمونه ها مورد استفاده قرار م گرند. روابط کاربردی مان متغرها “فراگرفته” م شوند بدون انکه نازی به تعرف روابط مان تک تک متغرها باشد. ان شبکه های عصب در حل مسائل که روابط مان متغرها به درست روشن نباشـد بـسار مفـد هـستند.
 
تا به امروز عمده کاربردهای شبکه های عصب در مهندس عمران به دلل سادگ روش تحقق Methodologyبر استفاده از الگورتم پس انتشار ( (Back-Propagationمتمرکز شده است ]1[. همان گونه که در شکل 1 مشاهده م گردد ساختار شبکه های عصب پس انتـشار از ـک ـهورودی , ک ا چند ه پنهان و ک ه خروج تشکل شده است. هر ه شامل تعدادی نرون ) گره( م باشد که به صورت کامل با نرون های ه های مجاور در ارتباط وزن هستند ]2[. در ادامه به شرح روش   Bayesian و کاربرد آن در تصمم سازی مسائل پچده مربوط به پل های بـزرگ بـه عنوان ک از موثرترن و پرکاربردترن شبکه های عصب مصنوع م پردازم.
 

شرح روش Bayesian Neural Network
 
ان روش ک از روش های DSSم باشد که ابزاری قدرتمند در مدل کردن روابط عل و معلول در قالب شبکه ای از احتمات است. از قابلت هایان روش م توان به موارد ذل اشاره نمود ]3[ :
 
- نماش متغرها در ک مدل به صورت گره و روابط علت و معلول به صورت ارتباطات مان ان گره ها.
 
- استفاده از اطعات گذشته به منظور پش بن وضعت آنده.
 
- تشخص موقعت فعل ک مجموعه بر اساس موقعت گذشته آن.
 
- تحلل مسائل با اطعات مبهم , ناکاف , متضاد و غرقطع هم در گذشته و هم در حال حاضر.
 
نکته بسار مهم در مورد روش BNان است که ان روش به اطعات دقق و تارخچه کامل ک واقعت ناز ندارد بلکه م تواند با اسـتفاده ازاطعات ناقص و غردقق نز به نتاج بسار قانع کننده ای در زمنه پش بن وضعت فعل و آنده ک سستم دست ابـد. BNـک مـدلاست که م تواند مدل هرچزی باشد , مثً وضعت آب و هوا , ک بماری و عئم آن , وقوع طوفان                   و وضعت سازه ای ک پل.
 
عدم قطعت در بساری از موقعت ها وجود دارد. به دلل انکه روش BNک روش سازگار و انعطاف پذر بـرای مـدل کـردن موقعـت هـایغرقطع و نز ک مدل گرافک مبتن بر ادراک مستقم از اندرکنش مان علل و معلول های مختلف ارائه م نماد ک روش بـسار مفـد درمدل کردن موقعت های نامطمئن و غرقطع بر اساس روابط علت و معلول است.
 
هر ک از متغرهای تصمم گری در روش BNبه صورت ک گره مدل م شوند. هر گره دارای حـات مختلـف و ـا مجموعـه ای از مقـادراحتمات برای هر متغر م باشد. گره ها توسط پکان ها که نشان دهنده جهت اثر و رابطه علت و معلول م باشد به هم متـصل مـ شـوند.
 
   برای هر گره حات مختلف در نظر گرفته م شود و برای هر ک از حالت ها نز درصدی به عنوان احتمال وقوع منظور م گردد. درصد احتمت هـرگره از حالت های گره های دگر تأثر م گرد.


لینک کمکی