طرح جورج پولیا جهت حل مسئله و راهبردهای روشهای تدریس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طرح جورج پولیا جهت حل مسئله و راهبردهای روشهای تدریس :

دید کلی :
هدف از این تحقیق طرح جورج پولیا جهت حل مسئله و راهبردهای روشهای تدریس می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق طرح جورج پولیا جهت حل مسئله و راهبردهای روشهای تدریس می باشد.


 

آقازاده (1377) در مقاله ای پیرامون آموزش ریاضی راهبردهایی که برای هر کدام از مراحل حل مسأله (در طرح جورج پولیا) پیشنهاد می شود را شامل مجموعه فعالیت هایی می داند که کار حل مسأله را برای یادگیرندگانم آسان می کند و آن ها عبارتند از راهبردهای روش تدریس حل مسأله : ( براساس روش جورج پولیا ) 

 

 

 

طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله:

گذشته از  نظریات عمومی مطرح شده پیرامون حل مسأله, در حیطه ی خاص ریاضی, نظریات بسیار اندک می باشند.در این زمینه یکی از طرح های کاربردی و الگوهایی که شامل راهکارهای تخصصی درس ریاضی می باشد, الگوی حل مسأله ی جورج پولیا است, که در پژوهش حاضر نیز به عنوان مبنای طرح درس آموزشی انتخاب شده است.پولیا طرح حل مسأله ی خود را در کتاب چگونه مسأله را حل کنیم برای اولین بار در سال 1945 مطرح نمود و بعدها در کتاب خلاقیت ریاضی به بسط و گسترش آن پرداخت.

 

 


چهار گام پیشنهادی وی برای حل مسأله عبارتند از:
1-فهمیدن مسأله : حل کننده ی مسأله, اطلاعات را جمع آوری کرده و از خود می پرسد( از من چه می خواهد؟) چه چیزی (روش نیست؟) و یا چه چیزهایی داریم؟( داده ها چیستند؟)
 

2- ایجاد طرح : حل کننده ی مسأله, می کوشد تا با استفاده از تجارب قبلی یک راه حل برای خود بیابد و می پرسد( آیا من مسأله ای مثل این را می شناسم؟) ( آیا می توانم اهداف جدیدی را بر اساس تجربیات قبلی خود برای این مسأله پیدا کنم؟) و یا (آیا می توان داده ها را به گونه ای بیان کنم که با تجربیاتم همانند شوند؟) در این جاست که بینش جرقه می زند.
 

3- اجرای طرح : حل کننده ی مسأله, می کوشد تا با طرح خود مسأله را حل نموده و هرگام را چک کند.
 

4-نگاه به عقب : حل کننده ی مسأله, سعی می کند تا با استفاده از از روشی دیگر و با دیدن اینکه آیا همه چیز باهم همخوانی دارد یا نه, کار خود را چک می کند و از خود می پرسد.(آیا می توانم این نتایج و روش ها را برای دیگر مسائل نیز به کار ببرم؟)

 

 

 

 

 


طرح جورج پولیا جهت حل مسئله و راهبردهای روشهای تدریس
فهرست مطالب

(2-4)مبانی حل مسأله
(2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی
(2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی
(2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات
(2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله
(2-4-5) راهبردهای روش تدریس حل مسأله
(2-4-6) مراحل اجرای الگوی حل مسأله جورج پولیا 
(2-4-7) مهارت ها
(2-4-8) اشتباهات
(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش
(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
(2-5-2) اضطراب ریاضی  علت ها و پیامدها
(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی
(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی