رویکردها و نظریه های حل مسئله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رویکردها و نظریه های حل مسئله :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی رویکردها و نظریه های حل مسئله می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی رویکردها و نظریه های حل مسئله می باشد.

 

 

در اینجا ازمیان نظرات مطرح شده, به سه رویکرد تداعی گرایی,گشتالتی و خبرپردازی یا پردازش اطلاعات و طرح حل مسأله ی جورج پولیا خواهیم پرداخت.

 

 

دیدگاه تداعی گرایی: 
بر اساس این دیدگاه تفکر می تواند به عنوان کاربرد کوشش و خطا, تمایلات پاسخ دهی از پیش تعیین شده که, آن را عادت می نامیم, تئصیف شود.این دیدگاه بدین خاطر تداعی گرایی نامیده می شود که در آن فرض می شود برای هرموقعیت مسأله تداعی با پیوندهای  زیادی به عنوان پاسخ وجود داردR1...R2…R3...)).بنابراین سه عنصر تداعی گری تفکر عبارتند از:
محرک ها ( یک موقعیت حل مسأله)
پاسخ ها( رفتارهای خاص حل مسأله)
تداعی های بین این محرک های ویژه و پاسخ های خاص

 

 

 


تئوری گشتالت  دیگاه تجدید ساختار ادراکی:
در گشتالت ایده ی مهم درباره ی حل مسأله این است که مردم بدین علت در حل مسائل دچار مشکل می شوند که نمی توانند به موقعیت مسأله با دید تازه ای نگاه کنند, و همچنین نمی توانند عناصر را به گونه ای جدید با هم مرتبط سازند (مایر1991). برخی از گشتالتی ها ذکر کرده اند که حل مسأله و ایجاد بینش, اغلب همراه با واژه ی (آها) می باشد.(ویس برگ  1986).
براساس روانشناسی گشتالت, فرایند حل مسأله عبارت است از:جست و جو برای ارتباط دادن یک جنبه از موقعیت مسأله به جنبه ی دیگر و نتیجه ی آن ادراک ساختاری می باشد.ادراک ساختاری عبارت است از:توانای درک اینکه چگونه تمامی اجزای مسأله به گونه ای جور شوند که امکانات کافی برلی دست یابی به هدف را مهیا می سازند, و این امر شامل سازمان عناصر موقعیت مسأله به سبکی جدید, برای رسیدن به حل مسأله می شود (مایر1977).

 

 

 

 

یکی از مفاهیم اساسی در تئوری گشتالت این است که دو نوع تفکر وجود دارد:
1-به وجود آوردن بلکه حل جدید برای یک مسأله , که تفکر  آفرینش  نامیده می شود, چراکه یک سازمان جدید ایجاد شده است.
2-به کار بردن راه حل های قدیمی برای یک مسأله که تفکر بازآفرینی نامیده می شود, چرا که رفتارها و عادات قبلی به سادگی بازسازی می شوند (مایر1977).

.

.

.

 

 

 

 


رویکردها و نظریه های حل مسئله
فهرست مطالب

(2-4)مبانی حل مسأله
(2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی
(2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی
(2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات
(2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله
(2-4-5) راهبردهای روش تدریس حل مسأله
(2-4-6) مراحل اجرای الگوی حل مسأله جورج پولیا 
(2-4-7) مهارت ها
(2-4-8) اشتباهات
(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش
(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
(2-5-2) اضطراب ریاضی  علت ها و پیامدها
(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی
(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی