تحقیق کامل در مورد حل مسئله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق کامل در مورد حل مسئله :

دید کلی :
هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد حل مسئله می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد حل مسئله می باشد.

 

 


تاریخچه و قوت نظریه پردازی پیرامون فرآیندهای حل مسأله به اواخر قرن نوزدهم معطوف است.قرار گرفتن دانش آموز در موقعیتی که موجب برهم خوردن تعادل برقرارشده میان داانش آموز و محیط می شود و این پدیده همان چیزی است, که پیاژه آن را کلید رشد عقلانی یا تقویت ساختار شناختی می داند (شعبانی 1378). در این سال ها ولیام جیمز و جان دیویی هرکدام به طورمستقل به مطالعه پیرامون حل مسأله پرداخته اند.جان دیویی پنج مرحله برای حل مسأله پیشنهاد کرده است, که عبارتند از:1- درک وجود مشکل 2-جهت یابی 3- طرح زمینه4-کاربرد منطقی5- بازبینی تجربی ( عماری , 1383). 

 

 

 

والاس  (1926) در تلاش برای تحلیل فرایند تفکر به گام های کوچک تر چهار مرحله را بیان می کند که عبارتند از: 
آماده سازی : که عبارتست از جمع آوری اطلاعات و تلاش اولیه جهت حل مسأله.
رشد نهفته : کار کردن بر روی مسأله در هنگام کار یا دیگر فعالیت ها و یا در خواب (آها) می گوید.
اشراق : آشکار شدن کلیه حل مسأله هنگامی که فلاش بک بینش فرد زدهمی شود.
تأیید : چک کردن راه حل براتی حصول اطمینان از کارکرد آن (همان منبع)

 

 

 

تنها در سا ل های اخیر پیگیری های منظم در مورد ساختار شناختی که در فعالیت حل مسأله درگیر است, آغاز شده است.مدل های پدید آمد تأکید زیادی بر دانش موجود در ساختار حافظه و شبکه های معنایی دارد,و به دلایل قابل قبول, ادبیات راجع به هر دو میدان بسط یافته است.و حل مسأله مشخصا به به عوامل حافظه و نیز بسیاری از شبکه های معنایی مربوط شده است.( عماری , 1383 ) ازجمله این مدل ها می توان از مدل حافظه گرینو (1973) نام برد که پیوند مستقیم میان ساختار حافظه و حل مسأله را مطرح ساخت.بنا بر دیدگاه وی حل مسأله اطلاعات تکنیک ها  و ایده هایی را که می دانیم و از تجربه گذشته به خاطر می آوریم, به بازی می گیرد.اینجا تجارب قبلی محتوای حافظه را تشکیل می دهد.با وجود این حل مسأله مبین شکل منحصر به فردی از پذیرش حافظه است, چرا که یک راه حل, اغلب از طریق تشکیل خاصه های ربطی و نه ازطریق ذهنی اطلاعات پیدا می شود( عماری , 1383 )

 

 

 

 

 

 

 


تحقیق کامل در مورد حل مسئله
فهرست مطالب

(2-4)مبانی حل مسأله
(2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی
(2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی
(2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات
(2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله
(2-4-5) راهبردهای روش تدریس حل مسأله
(2-4-6) مراحل اجرای الگوی حل مسأله جورج پولیا 
(2-4-7) مهارت ها
(2-4-8) اشتباهات
(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش
(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
(2-5-2) اضطراب ریاضی  علت ها و پیامدها
(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی
(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی