مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان :

دید کلی :
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

 

برای امکان وقتی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در شروع ترم اول آن ها اندازه گیری شده باشد عقاید خودکارآمدی تحصیلی نسبتاً پیش گویی کننده ضعیفی برای عملکرد تحصیلی هستند(گور, 2006) با این وجود وقتی خودکارآمدی تحصیلی در پایان ترم اول دانشجویان اندازه گیری شود, نمرات پیش بینی کننده بسیاری قوی تری از عملکرد تحصیلی هستند. جالب است که احتمالاً باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در مورد میزان تجربه آن ها در عرصه تحصیلی صحیح می باشد(گور, 2006) یعنی نمرات خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان برای موفقیت تحصیلی دانشجویانی که تجربه دانشگاهی بیشتری دارند پیش گویان قوی تری هستند.  علاوه بر مطالعه گور, آثار علمی دیگری نیز وجود دارند که ارتباط میان خودکارآمدی تحصیلی یک دانشجو و شاخص های موفقیت تحصیلی دیگر را تأئید می کنند. مطابق با اثر شانک و میلر (2002), قضاوت ها در مورد قابلیت یادگیری و انجام رفتارها در سطوح طراحی شده ارتباط قوی این با موفقیت تحصیلی که دانشجویان تجربه می کنند دارد, همان گونه که در مورد ساختارها و فرآیندهای انگیزشی دیگر می باشد. 

 

 

 

    اکثر مطالعات در مورد خودکارآمدی تحصیلی بر روی حوزه های مضمونی خاص مانند ریاضیات, علوم و ... تمرکز دارند. این امر به این خاطر است که دانشجویان وقتی قضاوت های بیشتری در حوزه تحصیلی کسب می کنند, بیشتر قضاوت های خاص مفهومی انجام می دهند(بونگ , 1999).    بندورا کمک های مهمی در رابطه با توسعه خودکارآمدی نمود. طبق نظر بندورا, عقاید خودکارآمدی نتیجه اجرای کارآیی فرد, یادگیری نیابتی, متقاعد سازی و شرح حالت های روان شناختی ایجاد می شوند(بندورا به نقل از گور, 2006). (شا نک, به نقل از بندورا 1997) معتقد است که در حالی که آموزش دوران مدرسه , دوره ای است که دانش اموزان ممکن است به توسعه میزان خودکارآمدی تحصیلی شان بپردازند اما در کنار این دوران , عوامل اجتماعی نیز در مدرسه وجود دارند که بر روی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارند. 

 

 

 

 

 

 

 


مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان
فهرست مطالب

تعریف نظری خودکارآمدی تحصیلی

تعریف عملیاتی خودکارآمدی تحصیلی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

منابع خودکارآمدی    
تجربیات اجرایی(تسلط یابی)
تجربیات نیابتی
متقاعد سازی گفتاری    10
حالت های روانی (تحریک احساسی)    10
خودکارآمدی تحصیلی    11
ارتباط بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی    16
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    20
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    20
تحقیقات  انجام شده ی داخلی    23

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی