مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان :

دید کلی :
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

 

    خودکارآمدی تحصیلی

تعریف مفهومی و عملیاتی خودکارآمدی تحصیلی 

     الف- تعریف نظری:
خودکارآمدی تحصیلی به باورهای دانش آموزانی اشاره دارد که می توانند وظایف محوله‌ی تحصیلی را در سطوح مشخص شده به طور موفقیت آمیزی به انجام  برسانند(بیرن  و همکاران , 1994). 

 

ب- تعریف عملیاتی:
 نمراتی که دانش آموزان درپرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی وود و لوک  به دست می آورند.

 

 

    اکثر مطالعات در مورد خودکارآمدی تحصیلی بر روی حوزه های مضمونی خاص مانند ریاضیات, علوم و ... تمرکز دارند. این امر به این خاطر است که دانشجویان وقتی قضاوت های بیشتری در حوزه تحصیلی کسب می کنند, بیشتر قضاوت های خاص مفهومی انجام می دهند(بونگ , 1999).    بندورا کمک های مهمی در رابطه با توسعه خودکارآمدی نمود. طبق نظر بندورا, عقاید خودکارآمدی نتیجه اجرای کارآیی فرد, یادگیری نیابتی, متقاعد سازی و شرح حالت های روان شناختی ایجاد می شوند(بندورا به نقل از گور, 2006). (شا نک, به نقل از بندورا 1997) معتقد است که در حالی که آموزش دوران مدرسه , دوره ای است که دانش اموزان ممکن است به توسعه میزان خودکارآمدی تحصیلی شان بپردازند اما در کنار این دوران , عوامل اجتماعی نیز در مدرسه وجود دارند که بر روی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارند. 

 

 

 

 

 

 

 


مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
فهرست مطالب

تعریف نظری خودکارآمدی تحصیلی

تعریف عملیاتی خودکارآمدی تحصیلی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

منابع خودکارآمدی    
تجربیات اجرایی(تسلط یابی)
تجربیات نیابتی
متقاعد سازی گفتاری    10
حالت های روانی (تحریک احساسی)    10
خودکارآمدی تحصیلی    11
ارتباط بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی    16
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    20
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    20
تحقیقات  انجام شده ی داخلی    23

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی