پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی :

دید کلی :
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

    خودکارآمدی تحصیلی اشاره به اعتمادی دارد که شخص در موقعیت های خاص دارد. خودکارآمدی تحصیلی به طور خاص تر به (اعتماد افراد به توانایی هایشان برای انجام موفقیت آمیز تکایف تحصیلی در یک سطح ) مربوط می باشد(شانک  به نقل از گور, 2006, صفحه 93). سطح خودکارآمدی تحصیلی یک دانش آموز دارای اهمیت است. زیرا شاخص مهمی برای موفقیت تحصیلی آینده دانش آموز می باشد.  مطالعه ای که توسط گور (2006) انجام شده علی رغم آنچه که برای دانشجویان بر اساس نمرات امتحان استاندارد پیش بینی شده بود, به بررسی میزان تعیین کنندگی خودکارآمدی تحصیلی در مورد نتایج همین دانشجویان می پردازد. نتایج نشان می دهند که باورهای خودکارآمدی تحصیلی به پیش بینی نتایج دانشگاهی می پردازند اما بیان نمی کنند که این رابطه به زمان و نوع باورهای کارآمدی اندازه گیری شده و ماهیت معیارهای به کار گرفته شده بستگی دارد(گور, 2006).

 

 


بندورا (1997), خود کارآمدی را توصیف اعتقادات فرد در مورد قابلیت خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف یا رفتارها تعریف می کند. منابع خود کارآمدی عبارتند از: تجربیات اجرایی(تسلط یابی), تجربیات نیابتی, متقاعد سازی گفتاری و حالت های روانی (تحریک احساسی). خودکار آمدی تحصیلی به طور خاص تر به (اعتماد افراد به توانایی هایشان برای انجام موفقیت آمیز تکایف تحصیلی در یک سطح) مربوط می باشد. آثار علمی با اطمینان بیان می کنند که یک خود کارآمدی تحصیلی مثبت با موفقیت تحصیلی دانش آموز رابطه ی مستقیمی دارد.

 

 

 

 

 

 

 


پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی
فهرست مطالب

تعریف نظری خودکارآمدی تحصیلی

تعریف عملیاتی خودکارآمدی تحصیلی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی

منابع خودکارآمدی    
تجربیات اجرایی(تسلط یابی)
تجربیات نیابتی
متقاعد سازی گفتاری    10
حالت های روانی (تحریک احساسی)    10
خودکارآمدی تحصیلی    11
ارتباط بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی    16
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    20
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    20
تحقیقات  انجام شده ی داخلی    23

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی