ابعاد سلامت سازمانی از نظر مایلز و بررسی پویایی های سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ابعاد سلامت سازمانی از نظر مایلز و بررسی پویایی های سازمانی :

دید کلی :
هدف از این تحقیق ابعاد سلامت سازمانی از نظر مایلز و بررسی پویایی های سازمانی می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق ابعاد سلامت سازمانی از نظر مایلز و بررسی پویایی های سازمانی می باشد.

 

 

 

مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان, توجه را به شرایطی جلب می کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده و یا مانع پویایی های سازمان است. (تالکوت پارسونز) معتقد است که همه سیستمهای اجتماعی, اگر قرار باشد که رشد و توسعه یابند, باید چهار مشکل اساسی انطباق, کسب هدف, یگانگی و ناپیدایی را فرو نشانند.

 

 

به عبارت دیگر, سازمان ها باید درحل چهار مشکل موفق باشند:
    مشکل کسب منابع کافی و سازش با محیط خود
    مشکل تعیین و اجرای هدف
    مشکل نگهداری وحدت در داخل سازمان
    مشکل ایجاد و حفظ ارزش های منحصر به سیستم (جعفری,1390).

 

 

 

 

بنابراین, سازمان باید به نیازهای انطباق و کسب هدف و نیز نیازهای بیانی, یگانگی اجتماعی و هنجاری برخورد کند, در واقع فرض بر این است که سازمان های سالم, به طور اثربخشی هر دو دسته از نیازها را برآورد می کنند. (تالکوت پارسونز) پیشنهاد می کند که سازمان های رسمی مثل مدرسه, مسئولیت و کنترل این نیازها را در سه سطح متفاوت از خود بروز می دهند:
1. سطح نهادی: سازمان را با محیط پیوند می دهد.
2. سطح اداری: میانجی تلاش های داخلی سیستم بوده, آنها را کنترل می کند.
3. سطح تکنیکی (فنی): محصول سازمان را تولید می کند (عزیزی مقدم, 1385).

 

 

 

چارچوب فوق متعلق به (تالکوت پارسونز), برای مفهوم سازی و اندازه گیری سلامت سازمانی یک مدرسه طرح یگانه ای ارائه می کند. به طور کلی, سازمان سالم سازمانی است که در آن سطوح فنی, اداری و نهادی در هماهنگی هستند. سازمان نیازهای بیانی و نهادی را برآورده می کند و با نیروهای خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت می کند. قابل ذکر است که در تحقیق حاضر از چارچوب فوق جهت ارزیابی سلامت سازمانی استفاده گردید.

 

 

 

 

ابعاد سلامت سازمانی از نظر مایلز و بررسی پویایی های سازمانی
فهرست مطالب
2-2. مفهوم سلامت    13
2-3. سلامت سازمانی     13
2-4. تعریف سلامت سازمانی    14
2-5. ویژگی های سازمان سالم    15
2-6. مولفه های سلامت سازمانی    18
2-6-1. ارتباط     19
2-6-2. مشارکت و درگیر بودن در سازمان    19
2-6-3. وفاداری و تعهد    19
2-6-4. اعتبار یا شهرت موسسه یا شرکت    19
2-6-5. روحیه    19
2-6-6. اخلاقیات    20
2-6-7. شناسایی یا بازشناسی عملکرد    20
2-6-8. مسیر هدف    20
2-6-9. رهبری    20
2-6-10. بهبود یا توسعه کارایی کارکنان    20
2-6-11. کاربرد منابع    21
2-7. ابعاد سلامت سازمانی (از نظر مایلز)    21
2-7-1. کارکردهای سیستم    21
2-7-2. سلامت سازمانی و اثربخشی    22
2-8. پویایی های سازمانی    23
2-8-1. سطح نهادی    24
2-8-2. سطح اداری    25
2-8-3. سطح فنی    25
2-8-4. مشخصه های فضاهای کاری سالم     25

2-16. تحقیقات انجام گرفته    58
2-16-1. سوابق داخلی     58
2-16-2. سوابق خارجی    60
2-17. جمع بندی    62

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی