ویژگی های سازمان سالم و بررسی مولفه های سلامت سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ویژگی های سازمان سالم و بررسی مولفه های سلامت سازمانی :

دید کلی :
هدف از این تحقیق ویژگی های سازمان سالم و بررسی مولفه های سلامت سازمانی می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق ویژگی های سازمان سالم و بررسی مولفه های سلامت سازمانی می باشد.

 

 

 

سازمان سالم سازمانی است که در آن سطوح فنی, اداری و نهادی در هماهنگی هستند. سازمان نیازهای بیانی و نهادی را برآورده می کند و با نیروهای خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت می کند. قابل ذکر است که در تحقیق حاضر از چارچوب فوق جهت ارزیابی سلامت سازمانی استفاده گردید.

 


سلامت سازمانی عبارت است از توانایی سازمان در حفظ بقا و سازش با محیط و بهبود توانایی ها (عباس پور, 1384). پولانی (2004) با تاکید بر عامل تغییرات سازمانی و اثرات آن بر سلامت کارکنان, ده مولفه کلیدی ایجاد کننده سلامت سازمانی را به شرح زیر بیان نمود: وضوح نقش و قابلیت دسترسی به آن, الزامات کاری معقول, کنترل شغل و حدود اختیارات در تصمیم گیری, حمایت اجتماعی محیط کار, پاداش های عادلانه و رفتار منصفانه, دستمزد کافی, ساعات کاری رضایت بخش, امنیت شغلی, جو سازمانی امن و ترتیبات استخدامی سالم.

 

 


عباس زاده در سال 1388 ویژگی های سازمانی که جو سالمی دارد را به شرح زیر بیان می کند:
در مبادله اطلاعات قابل اعتماد است؛ دارای قابلیت انعطاف و خلاقیت برای ایجاد تغییرات لازم برحسب اطلاعات به دست آمده است؛ نسبت به اهداف سازمان دارای یگانگی و تعهد است؛ حمایت داخلی و آزادی از ترس و تهدید را فراهم می آورد, زیرا تهدید به ارتباط خوب و سالم آسیب می رساند, قابلیت انعطاف را کاهش داده و به جای علاقه به کل نظام, حفاظت از خود را تحریک می کند (عزیزی مقدم, 1385).

 


همان طور که پارسونز می گوید: همه سیستم های اجتماعی, اگر قرار باشد که رشد و توسعه یابند, باید چهار کارکرد اساسی (انطباق), (کسب هدف), (یگانگی), و (دوام). را با موفقیت انجام دهند. به عبارت دیگر, سازمان ها درحل چهار مشکل موفق باشند:
1. مشکل کسب منابع کافی و سازش با محیط خود؛
2. مشکل تعیین و اجرای هدف؛
3. مشکل نگهداری وحدت در داخل سازمان؛
4. مشکل ایجاد و حفظ ارزشهای منحصر سیستم.

 


بنابراین, سازمان باید با نیازهای انطباق و کسب هدف و نیز نیازهای بیانی, یگانگی اجتماعی و هنجاری برخورد بکند, در واقع فرض بر این است که سازمان های سالم, به طور اثربخشی هر دو دسته از نیازها را برآورد می کنند (جعفری, 1390).

 

 

 

 

ویژگی های سازمان سالم و بررسی مولفه های سلامت سازمانی
فهرست مطالب
2-2. مفهوم سلامت    13
2-3. سلامت سازمانی     13
2-4. تعریف سلامت سازمانی    14
2-5. ویژگی های سازمان سالم    15
2-6. مولفه های سلامت سازمانی    18
2-6-1. ارتباط     19
2-6-2. مشارکت و درگیر بودن در سازمان    19
2-6-3. وفاداری و تعهد    19
2-6-4. اعتبار یا شهرت موسسه یا شرکت    19
2-6-5. روحیه    19
2-6-6. اخلاقیات    20
2-6-7. شناسایی یا بازشناسی عملکرد    20
2-6-8. مسیر هدف    20
2-6-9. رهبری    20
2-6-10. بهبود یا توسعه کارایی کارکنان    20
2-6-11. کاربرد منابع    21
2-7. ابعاد سلامت سازمانی (از نظر مایلز)    21
2-7-1. کارکردهای سیستم    21
2-7-2. سلامت سازمانی و اثربخشی    22
2-8. پویایی های سازمانی    23
2-8-1. سطح نهادی    24
2-8-2. سطح اداری    25
2-8-3. سطح فنی    25
2-8-4. مشخصه های فضاهای کاری سالم     25

2-16. تحقیقات انجام گرفته    58
2-16-1. سوابق داخلی     58
2-16-2. سوابق خارجی    60
2-17. جمع بندی    62

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی