پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سلامت سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سلامت سازمانی :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

 

 

تعریف مفهومی و عملیاتی سلامت سازمانی

سلامت سازمانی :  دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر(جعفری, 1390). 

سلامت سازمانی در تحقیق حاضر توسط پرسشنامه 44 سوالی OHI سنجیده می گردد. 

 

 


درگذشته توجه تحقیقات سلامت سازمانی به محیط فیزیکی کار معطوف بود اما تحقیقات جدید مولفه های روانی محیط کار را بیشتر مورد تاکید قرار داده اند. تعداد ده مشخصه از محیط های کاری سالم بر اساس نتایج تحقیقات اخیر که در ارتباط با کار و سلامتی انجام شده اند مشخص گردیده است. این پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سلامت سازمانی
فهرست همچنین بیانگر این واقعیت هستند که سازمان ها بایستی این استراتژی ها را دنبال کنند, چرا که آن ها برای سلامتی کارکنان بسیار مهم هستند. همچنین دلیلی هستند بر اینکه باور کنیم در نظر گرفتن این اقدامات منجر به افزایش بهره  وری و موفقیت های اقتصادی سازمان ها می گردد.

 

 

این مشخصات عبارتند از:
    وضوح نقش و قابلیت دسترسی آن
    الزامات کاری معقول
    کنترل شغل و حدود اختیارات در تصمیم گیری
    حمایت اجتماعی محیط کار
    پاداش های عادلانه و رفتارمنصفانه
    دستمزد کافی
    ساعات کاری رضایت بخش
    امنیت شغلی
    جو سازمانی امن
    ترتیبات استخدامی سالم (خدایی, 1381).

 

 

 

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سلامت سازمانی
فهرست مطالب

تعریف نظری سلامت سازمانی

تعریف عملیاتی سلامت سازمانی

فصل دوم پایان نامه سلامت سازمانی

. مقدمه    13
2-2. مفهوم سلامت    13
2-3. سلامت سازمانی     13
2-4. تعریف سلامت سازمانی    14
2-5. ویژگی های سازمان سالم    15
2-6. مولفه های سلامت سازمانی    18
2-6-1. ارتباط     19
2-6-2. مشارکت و درگیر بودن در سازمان    19
2-6-3. وفاداری و تعهد    19
2-6-4. اعتبار یا شهرت موسسه یا شرکت    19
2-6-5. روحیه    19
2-6-6. اخلاقیات    20
2-6-7. شناسایی یا بازشناسی عملکرد    20
2-6-8. مسیر هدف    20
2-6-9. رهبری    20
2-6-10. بهبود یا توسعه کارایی کارکنان    20
2-6-11. کاربرد منابع    21
2-7. ابعاد سلامت سازمانی (از نظر مایلز)    21
2-7-1. کارکردهای سیستم    21
2-7-2. سلامت سازمانی و اثربخشی    22
2-8. پویایی های سازمانی    23
2-8-1. سطح نهادی    24
2-8-2. سطح اداری    25
2-8-3. سطح فنی    25
2-8-4. مشخصه های فضاهای کاری سالم     25

2-16. تحقیقات انجام گرفته    58
2-16-1. سوابق داخلی     58
2-16-2. سوابق خارجی    60
2-17. جمع بندی    62

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی