پاورپوینت کيفيات غير مختص به کم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کيفيات غير مختص به کم :


کیف غیر مختص به کم
کیف غیر مختص به کم, به‌معنای عنوان جامع مشتمل بر کیف محسوس, کیف استعدادی و کیف نفسانی است.

فهرست مندرجات

1 - توضیح اصطلاح
2 - مستندات مقاله
3 - پانویس
4 - منبع


توضیح اصطلاح


در بعضی آثار منطقی تصریح شده که تقسیم کیفیات به اقسام چهارگانه (کیف مختص به کمّ, کیف محسوس, کیف استعدادی, کیف نفسانی) تقسیمی استقرائی است. با این حال, ظاهر تقریر بعضی از منطقیان در بیان اقسام مذکور, شباهت به حصر عقلی دارد. تقریر مزبور چنین است: کیف, یا مختص به کمّ است یا غیر مختص. قسم دوم, یا کیف محسوس است یا کیف غیر محسوس. کیف غیر محسوس, یا از سنخ استعداد برای کمال دیگر است (کیف استعدادی) و یا فی نفسه کمال برای نفس است نه به عنوان استعداد برای کمال نفسانی دیگر (کیف نفسانی). بر این اساس, کیف غیر مختص به کمّ, عنوان جامع برای سه قسم از اقسام چهارگانه کیف, یعنی کیف محسوس, کیف استعدادی و کیف نفسانی می‌باشد.

[1] خواجه نصیرالدین طوسی, محمد بن محمد, اساس الاق

لینک کمکی