پاورپوینت کنايه (ادبي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنايه (ادبي) :


پاورپوینت کنايه (ادبي)
کنایه در لغت به معنای "پوشیده سخن گفتن"

[1] معانی و بیان, همایی, جلال الدین؛ تهران, نشر هما, چاپ سوم, 74, ص 210.

است و در اصطلاح ادبیات فارسی, ترکیب یا جمله‌ای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد, اما قرینه‌ای هم که ما را از معنای ظاهری (مکنی‌به) متوجه معنای باطنی (مکنی‌عنه) می‌کند, وجود نداشته باشد. بنابراین کنایه ذکر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر است.

[2] معانی بیان, تجلیل, جلیل؛ تهران, مرکز نشر دانشگاهی, 62, ص 79.فهرست مندرجات

1 - فرق "کنایه" با مجاز و استعاره
2 - انواع کنایه به لحاظ به‌کارگیری مکنّی‌عنه
2.1 - کنایه از موصوف (اسم)
2.2 - کنایه از صفت
2.3 - کنایه از فعل
3 - انواع کنایه از نظر وضوح و خفا
3.1 - تلویح
3.2 - رمز
3.3 - ایما
3.4 - تعریض
4 - پانویس
5 - منبع


فرق "کنایه" با مجاز و استعاره


در هر سه مورد, معنای ظاهری مقصود نیست؛ اما در مجاز و استعاره به دلیل وجود قرینه در کلام به کار گرفتن معنای ظاهری عبارت یا کلمه جایز نیست؛ ولی در کنایه, گرچه خواست شاعر معنای باطنی عبارت است؛ اما معنای ظاهری هم قابل پذیرش است. مثلاً در بیت:
خصمان در طعنه باز کردند ••• در هر دو زبان دراز کردند (نظامی)
هر دو معنای ظاهری و کنایه قابل قبول است:
1. کسی برای تحقیر دیگری, واقعاً زبان‌اش را دراز کند (درآورد).
2. سرزنش کردن و ناسزا گفتن به کسی. بنابراین در این بیت کنایه به کار رفته است. اما در بیت:
مباد روزی بی ملک تو جهان, که جهان ••• به روز روشن از آن پس ستاره بشمارد (انوری)
کنایه به کار نرفته؛ زیرا معنای ظاهری "ستاره شمردن" کاربرد ندارد و شاعر به قرینه "روز روشن" می‌خواهد بگوید روز روشن بی تو چون شب می‌شود و شب شدن در حکم رواج فساد و اختلال در احوال است.

[3] معانی و بیان, شمسیا, سیروس؛ تهران, فردوس, 71, ص 99.انواع کنایه به لحاظ به‌کارگیری مکنّی‌عنهکنایه از موصوف (اسم)


آوردن وصف یک اسم و اراده خود آن.
تبارک الله از آن آب سیر آتش فعل ••• که با رکاب تو خاک است با عنایت هوا (انوری)
منظور از "آب سیر آتش فعل" شراب است؛ که به جای خود آن آورده شده‌ است.

کنایه از صفت


وقتی معنای ظاهری, صفتی است؛ که ما باید از آن متوجه صفت دیگر, یعنی معنای باطنی شویم. که خود به دو نوع قریب و بعید تقسیم می‌شود:
دهر سیه کاسه‌ای است ما همه مهمان او ••• بی‌نمکی تعبیه است در نمک خوان او (خاقانی)

لینک کمکی