پاورپوینت قطع قطاع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قطع قطاع :


پاورپوینت قطع قطاع
ـــ قطاع به کسی می گویند که زیاد به یقین و قطع می رسد این امر گاهی خوب است و گاهی بد.
در مورد پاورپوینت قطع قطاع اختلاف است که آیا قطع وی حجت است یا نه؟ و نمی توان دیدگاه واحدی را ارائه داد.

ـــ قطع به وجود آمده برای شخص زود باور را پاورپوینت قطع قطاع گویند.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - تقسیم پاورپوینت قطع قطاع
3 - اختلاف علما
4 - تفصیل صاحب فصول
5 - تحریر محل نزاع
6 - ارتباط وسواس و قطاع
7 - حکم پاورپوینت قطع قطاع
7.1 - عدم وجوب ارشاد قطاع
8 - پانویس
9 - منبع


تعریف


قطع به حکم شرعی واقعی را برای شخص قطاع (پاورپوینت قطع قطاع) می‌گویند؛ یعنی رسیدن به حکم واقعی برای کسی که زود باور است و بسیار زیاد از اسباب غیر عادی به قطع می‌رسد.

تقسیم پاورپوینت قطع قطاع


در (پاورپوینت قطع قطاع) این بحث مطرح می‌شود که آیا همان گونه که قطع انسان‌های متعارف و معمولی, حجت است, پاورپوینت قطع قطاع نیز حجت است یا نه. در پاسخ گفته شده است که پاورپوینت قطع قطاع دو گونه است:
1. قطعی که از راه متعارف به دست می‌آید, که به اتفاق همه علما حجت است؛
2. قطعی که از راه غیر متعارف به دست می‌آید مانند قطع به دست آمده از راه خبر دادن بچه یا شخص دروغ گو؛ علمای اصولی درباره حجیت این قطع اختلاف دارند:

اختلاف علما


مرحوم (شیخ انصاری), پاورپوینت قطع قطاع را مطلقا حجت دانسته و آن را از سایر قطع‌ها متفاوت نمی‌داند؛
مرحوم (کاشف الغطا ) می‌گوید: پاورپوینت قطع قطاع مطلقا حجت نیست؛

[1] المحصول فی علم الاصول, جسبحانی تبریزی, جعفر, 3, ص80.


مرحوم (صاحب فصول) به تفصیل اعتقاد دارد؛ به این بیان که:

تفصیل صاحب فصول


ا) مکلف در واقع قطاع است و خودش هم می‌داند به این بیماری دچار است و یقین هم دارد که قطع او نزد شارع حجت نیست؛ در این صورت, قطعش حجیت ندارد و نباید به آن اعتنا کند.
ب) مکلف در واقع قطاع است و خودش هم می‌داند قطاع است, ولی نمی‌داند آیا نزد (شارع پاورپوینت قطع قطاع) اعتبار دارد یا ندارد؛ در این صورت, تا زمانی که منعی از سوی شارع محقق نشده, قطع او ارزش دارد, ولی به مجرد این که دلیل آمد و یقین کرد که قطعش حجت نیست, نباید به آن اعتنا کند.
ج) مکلف در واقع قطاع است و خودش هم می‌داند قطاع است و عقل او حکم می‌کند که قطعش حجت است, آن گاه از راه ملازمه حکم عقل و شرع, به امضای شرع هم پی می‌برد؛ در این صورت, قطع وی معتبر است.

[2] انوار الاصول, مکارم شیرازی, ناصر, ج2, ص267.

[3] شرح رسائل, محمدی, علی, ج1, ص (90-83).

[4] اصطلاحات الاصول, مشکینی, علی, ص223.

[5] تلخیص الاصول, ملکی, حبیب الله, ص150.

[6] مصباح الاصول, خویی, ابوالقاسم, ج2, ص53.

[7] اجود التقریرات, نائینی, محمد حسین, ج2, ص41.

[8] فرائد الاصول, انصاری, مرتضی بن محمد امین, ج1, ص65 و 67.تحریر محل نزاع


اگر تحصیل قطع برای او از طریق اسبابی باشد که اگر برای دیگران فراهم می شد آنها هم مانند او یقین می کردند این امر موجب افتخار می باشد و معلوم می شود که این فرد دارای ذکاوت خاصی است که همانند دیگران به قطع و یقین می رسد.
ولی اگر تحصیل قطع برای او از طریق اسبابی باشد که اگر آن اسباب برای دیگران حاصل می شد به چنین قطع ی نمی رسیدند این کار عیب است و نشان می دهد که در تفکر این فرد نقصی وجود دارد که از ادنی چیزی یقی

لینک کمکی