بررسی تولید فضای از نظر هانری لوفور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تولید فضای از نظر هانری لوفور :

چکیده    1
مقدمه    1
روش دیالکتیکی    1
هانری لوفور در ایران    2
لوفور به عنوان دیالکتیسین    2
1. فضا    3
2. فضا و زمان: فضازمان    3
رابطه‌ای فضا و زمان    4
3. فضای انضمامی و فضای انتزاعی    4
سه شیوه فهمیده شدن فضا    5
فضای انتزاعی    5
4. فضا و شیوه‌ی تولید    5
شیوه‌ی تولیدْ فضاها    6
5. تولید فضای سرمایه‌دارانه    7
تولید فضای سوسیالیستی    7
6. دیالکتیک و فضا    7
هسته‌ی نظریه‌ی تولید فضا    8
7. زبان و فضا    9
8. زندگی روزمره به‌سان فضا{های} بازنمایی    10
مفهوم زندگی    10
9 برنامه‌ریزی به‌سان بازنمایی{های} فضا    11
10. نتیجه‌گیری    12
11. بررسی تولید فضای از نظر هانری لوفور
فهرست منابع    13
پی‌نویس‌ها    14
 


لینک کمکی