بررسی مصور مبانی هنر های تجسمی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی مصور مبانی هنر های تجسمی :

بررسی مصور مبانی هنر های تجسمی

بررسی مصور مبانی هنر های تجسمی
فهرست مطالب
خط محوطه
خط ترس
خط تابلویی
خط کروکی
خط اسکیس
بیضی
احجام
عمق
حرکت
فیگور
دیاگرام
مقطع
 
عناصر و کیفیت نیروهای بصری در هنرهای تجسمی به دو بخش کلی تقسیم می شوند:
 
1. بخشی که با آنها به طور فیزیکی و ملموس سر و کار داریم مانند : نقطه, خط, سطح, رنگ, شکل, بافت , اندازه و تیرگی – روشنی.
 
 
 
2. کیفیات خاص بصری که بیشتر حاصل تجربه و ممارست هنرمند در به کار بردن عناصر بصری می باشند مانند : تعادل, تناسب, هماهنگی و کنتراست که به نیروهای بصری یک اثر تجسمی استحکام می بخشند.
 
 
 
دیدن
 
در یک معنای کلی عمل دیدن واکنش طبیعی و خود به خود است که عضو بینایی در مقابل انعکاس نور از خود نشان می دهد و انسان به طور طبیعی رنگ, شکل , جهت, بافت , بعد و حرکت چیزها را به وسیله پیام های بصری دریافت می کند. اما در هنر و نزد هنرمندان دیدن می تواند فراتر از یک عکس العمل طبیعی تعبیر شود. در نگاه هنرمند جهان به صورت عمیق تر ادارک و تعبیر می شود. او علاوه بر دیدن اشیا به روابط و تناسبات آن ها با یکدیگر به دقت توجه می کند. همین توجه و نگاه موشکافانه به جهان و پدیده ها به نحوی در آثار او جلوه گر می شود که گویی هیچ کس دیگر قبلاً آن ها را آن گونه ندیده است.


لینک کمکی