بررسی میزان آمادگی مراكز آموزشی درمانی كاشان ازنظر مدیریت بحران درحوادث غیر مترقبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی میزان آمادگی مراکز آموزشی درمانی کاشان ازنظر مدیریت بحران درحوادث غیر مترقبه :

بررسی میزان آمادگی مراکز 
              آموزشی درمانی کاشان ازنظر مدیریت 
                       بحران درحوادث غیر مترقبه
آمادگی
بحران                                                  
حوادث غیر مترقبه                  Disaster      
                  
مدیریت بحران:Crisis Management                     
چرخه مدیریت بحران
فرایند برنامه ریزی مدیریت بحران
بیان مساله:
بیان مساله:
موقعیت جغرافیایی ایران
مسئله و  پرسش اصلی تحقیق
اهمیت پژوهش :
 
هدف کلی :
هدف کلی :
سئوال های پژوهش: 
 
ارزیابی تطبیقی برخورد جوامع با حوادث غیر مترقبه
مقایسه ویژگیهای منابع مالی در الگوی دولت تقدیرگرا 
و دولت محافظ
مروری بر نظام مدیریت بحران درایران 
و  دیگر کشورها 
 
جامعه آماری پژوهش:
ابزار جمع آوری اطلاعات
منابع ابزار جمع آوری اطلاعات:
روش جمع آوری اطلاعات و اجرای پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها :
بحث و نتیجه گیری:
پیشنهادها
برای تحقیقات بعدی 
 


لینک کمکی