مطالعات طراحی پارک موزه پایدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعات طراحی پارک موزه پایدار :(مطالعات طراحی پارک موزه پایدار
فهرست مطالب)
عنوان     صفحه
چکیده    1
1- فصل اول    2
کلیات    2
1-1- مقدمه    3
1-2- تعریف مسئله    5
1-3- تعاریف    5
1-4- ضرورت و اهمیت مسئله    7
1-5- اهداف    8
1-6- معماری ارگانیک    10
1-7- طراحی هماهنگ و همراه با طبیعت    11
1-8- معماری سبز    12
1-9- معماری و اکولوژی    13
1-10- معماری ارگانیک    17
1-11- مراحل تحقیق    17
1-12- مبانی نظری    17
2- فصل دوم    19
اکولوژی    19
2-1- اکولوژی    20
2-2- ابعاد اکولوژی    21
2-3- بینش اکولوژیکی    21
2-4- طراحی اکولوژیکی چیست ؟    22
3- فصل سوم    23
توسعه پایدار    23
3-1- مفهوم توسعه پایدار    24
3-2- پیشینه توسعه پایدار    25
3-3- بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه    26
3-4- اصول عمده مدیریت پایدار جنگلهای کره زمین    26
3-5- شاخص های پایداری    26
3-6- پایه های توسعه پایدار    26
3-7- موانع در برابر توسعه پایدار    27
3-8- نقش اعتلای دانش عمومی ومردمی در حفاظت از محیط زیست    28
4- فصل چهارم    29
آموزش    29
4-1- آموزش    30
4-2- انواع اموزش    30
4-3- اکو پارک-تکنولوژی-آموزش    31
5- فصل پنجم    32
انرژی‌های تجدیدپذیر    32
5-1- شناخت انرژی های تجدید پذیر    33
5-2- انرژی خورشیدی    34
5-3- شناخت انرژی‌های تجدید پذیر    34
5-4- انرژی خورشید    35
5-5- روش‌های بکارگیری انرژی خورشید    36
5-6- مزایای استفاده از سلول PV عبارتند از    37
5-7- معایب سلول PV    37
5-8- گرمایش و سرمایش خورشیدی    38
5-9- گرد اورنده خورشیدی    38
5-9-1- گرد اورنده های صفحه تخت    38
5-9-2- گرد اورنده های لوله های تخلیه شده    38
5-9-3- گرد اورنده متمرکز کننده    39
5-9-4- گرد اورنده های هوای ترادمنده    39
5-10- جهت و زاویه گیری    39
5-11- نو رپردازی خورشیدی    40
5-12- وضعیت انرژی خورشیدی در ایران    40
5-13- تولید برق    40
5-14- مزایای و معایب بکار گیری انرژی زیست توده    41
5-15- وضعیت انرژی زیست توده در ایران    42
5-16- انرژی تامین اسایش    43
5-17- بخش های شیششه ای بنا    45
5-18- سلول های فتوولتاتیک ار گانیک (شیشه های مولد برق)    45
5-19- بتن انتقال دهنده نور    48
5-20- بتن جلا یافته یا بتن پرداختی    50
5-21- تاسیسات مکانیکی    51
5-22- سیستم موتور خانه    52
5-23- سیستم موتور خانه هوشمند    53
5-24- سازهای چادری در فضاهای ازاد    55
6- فصل ششم    58
انرژی‌های تجدیدپذیر    58
6-1- آب گرم موجود در پوسته زمین    59
6-2- پمپ حرارتی    61
6-3- انرژی زمین گرمایی    62
6-4- انرژی هیدرو الکتریسیته    64
6-5- انرژی هیدروژن    64
6-6- انرژی اقیانوس    65
6-7- انرژی باد    66
6-8- مبانی انرزی بادی    66
6-9- مزرعه بادی وان گرتزلابراتوار انرژی های تجدید پذیر    69
6-10- انرژی خورشیدی    70
6-11- کاربردههای انرژی خورشید    71
6-12- استفاده از انرژی حرارتی خورشید    71
6-13- دودکش خورشیدی    72
6-14- اب شیرین کن خورشیدی    74
6-15- اجاق خورشیدی    74
6-16- سیستم فتوولتاتیک    74
6-17- سیستم پمپاژ خورشیدی    75
6-18- فرم‌ها و سیستم‌های ( طراحی سیستم‌های فتوولتاتیک)    77
6-19- تهویه در سیستم سقفی    77
6-20- دسته بندی سیستم فتوولتاتیک سقفی سیستم‌های متکی به نما    78
6-21- سیستم دیوار غشایی    78
6-22- دسته بندی انواع سیستم‌های فتوولتاتیک متکی بر نما    79
6-23- طراحی سیستم های خورشیدی    80
6-24- سیستم های خورشیدی غیر فعال    81
6-25- در یافت غیر مستقیم    81
6-26- چرخه گرمایشی در یافت مستقیم    82
6-27- اصول فیزیکی گرمایش خورشیدی    86
6-28- طبیعت انرژی خورشیدی    86
6-29- سیستم های ایستا( PASSIVE)    86
6-30- دو مورد اصلی از گرمایش خورشیدی ایستا ضروری هستند.    87
6-31- استفاده از شیشه در نمای جنوبی    87
6-32- قوانین موجود درسیستم جذب مستقیم    88
6-33- برای اینکه وود یک اتریوم مصرف انرژی راکاهش دهد باید به نکات زیرتوجه کرد.    90
6-34- اصول گل خانه    93
6-35- کلکتورهای دارای لوله خلا    94
6-36- لوله های وکیوم    95
6-37- کاربرد کلکتو رهای خورشیدی    95
6-38- مزایای استفاده  گرمایش از کف    97
6-39- اقتصاد    97
6-40- چوب طبیعی و مصنوعی    99
6-41- اصول طراحی خورشیدی غیر فعال    99
6-42- میزان پیش امدی سقف ها    100
6-43- مزایای ساختمانهای سبز    100
6-44- سایبان    102
6-45- میزان پیش آمدگی مناسب سقف بنا برای امکان گر مایش فعال خورشیدی    103
6-46- طراحی سایت مناسب برای گرمایش فعال خورشیدی    103
6-47- مصالح    106
6-48- توپوگرافی    107
6-49- آب های سطحی    108
6-50- بازیافت و استفاده ی مجدد از ساختمان    108
6-51- طراحی برای تغییر    110
6-52- طراحی منظر    111
6-53- تهویه طبیعی    113
6-54- منطقه اسایش درون ساختمان    113
6-55- تحلیل سایت    114
6-56- نقش مناطق ایرو دینامیکی اطراف ساختمان در تهویه طبیعی    115
6-57- نقش مسیر و سرعت جریان هوا در داخل در ایجا د اسایش    115
6-58- ضرورت جریا ن هوا در محل مورد نظر و عوامل مورد نظر و عوامل موثر در مسیر جریان    116
6-59- سرعت مناسب آسایش    116
6-60- تاثیر سایبان عمودی بر سرعت جریان داخلی    117
6-61- تاثیر توری پنجره بر سرعت جریان داخلی    118
6-62- برسی تکنولوژی تهویه طبیعی    118
6-63- تهویه از طریق گردش هوا    120
6-64- برسی تکنیکی تهویه از طریق گردش هوا    120
6-65- یک پارپگی عملکرد باز شو وپنجره    122
6-66- تهویه از طریق نیروی بالابرند ه دودکش    124
6-67- دودکش خورشیدی    125
7- فصل هفتم    126
ملاحظات طراحی    126
7-1- ملاحظات طراحی    127
7-2- تهویه یک جانبه    127
7-3- گسترش راه حل‎های اصلی    128
7-4- مقایسه تهویه طبیعی و مکانیکی    130
7-5- صرفه جویی در انرژی سر مایش و محدودیت عملکرد    130
7-6- تمییزی و تصفیه کا نالها    134
7-7- چشم اندازهای تهویه طبیعی و ظهور سیستم های تر کیبی    135
7-8- ترکیب تهویه  طبیعی با سیستم havc    137
7-9- ضوابط طراحی معماری همساز با تهویه طبیعی    137
7-10- نتیجه    140
8- فصل هشتم    142
بررسی مصادیق    142
8-1- مقدمه    143
8-2- مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی THE SOLSR ENERGY RESERDH FACILITY    143
8-3- مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو در پاریس    148
8-4- کوهستان جادویی مه بر    149
8-5- چشم اندازها    152
8-6- مسیر باغ ها    154
8-7- مرکز محیطی بنیاد خلیج چساپیک سخ    155
8-8- تکنیکهای صرفه جویی در مصرف انرژی    157
8-9- تهویه    158
8-10- عایق کاری    159
8-11- نمونه مصادیق پار ک های زیست محیطی    159
8-12- فعالیت مرکز HYSYLB    160
8-13- پروژه HYSYLB    160
8-14- فعالیت واحد های ساختمانی سبز    161
8-15- لابراتور CLEAN NTLAB    161
8-16- باغ گیاه شناسی کوئیز نیویورک    162
8-17- فضا ها و عملکرد ها    163
8-18- باغ گیاه شناسی ملی ایران    166
8-19- گزینه های برای طراحی سایبانهای تنظیم کننده نور روز    170
8-20- حفاظت در برابر تابش خورشید    170
8-21- سایبان ها    170
8-22- گرمایش فضا    171
8-23- تهویه    171
8-24- تهویه طبیعی    172
8-25- نور پردازی طبیعی    174
8-26- نور پردازی سقفی    175
8-27- نورگیری سقفی افقی    175
8-28- نورگیر های سقفی عمودی    176
8-29- چاهها یا شفت نوری    176
8-30- نور گیر ی های سقفی لوله ای    176
8-31- نور پردازی شعاعی    177
8-32- فیبر های اپتیکی و لوله های نوری    177
8-33- طبقات شیشه ای    177
8-34- گرمایش اب استخر ها    178
8-35- سیستم اب گرم    178
8-36- گر مایش فعال    178
8-37- سر مایش خورشیدی    179
8-38- رطوبت زدایی با خشک کن    179
9- فصل نهم    180
کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان    180
9-1- کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر در ساختمان    181
9-2- گرمایش غیر فعال    181
9-3- دریافت مستقیم    181
9-4- دیوار ترمپ    182
9-5- سیستم حلقه های همرفتی    182
9-6- سیستم بارا    183
9-7- گلخانه    183
9-8- سرمایش غیر فعال    184
10- فصل دهم    185
انتخاب مصالح هدف از سرمایش غیرفعال    185
10-1- انتخاب مصالح    186
10-2- پوشش پوسته خارجی    186
10-3- پوشش روکش دار    186
10-4- پوشش فایبر گلاس با روکش PVC    187
10-5- پوشش پلی استر با روکش PVC    187
10-6- پوششش فایبر آرامید با روکش PVC    187
10-7- پوششش فایبر گلاس با پوشش سیلیکون    188
10-8- پوشش های بدون روکش    188
10-9- کتانی    188
10-10- پوشش های فلور پلیمر    188
10-11- صفحات مرکب    189
10-12- ورق.ETFE ,    189
10-13- پلی وینیل کلراید PVC    190
10-14- صفحات THV    190
10-15- دیوار های داخلی    191
10-16- دیوارهای سبک گچی    191
10-17- بررسی دلایل استفاده کم در ایران    192
10-18- تکنولوژی نصب    192
10-19- مزایای استفاده از دیوار های سبک گچی    193
10-20- اثرات زیست محیطی    194
10-21- کاهش بار مرده ساختمان    194
10-22- دلایل لزوم بازیافت    194
10-23- صفحات سبک گچی پس از چوب و بتن بیشترین اتلاف را در ساختمانهای جدید دارند.    195
11- فصل یازدهم    197
واژه پارک    197
11-1- انسان پارک وشهر    198
11-2- مفاهیم انسان پارک وشهر    198
11-3- پارک و فضای سبز    199
11-4- تاثیرات فضای سبز    199
11-4-1- الف- اثرات اکولوژیکی    199
11-4-2- ب-  اثرات اجتماعی وروانی    199
11-4-3- اثرات محیطی فضای سبز    201
11-5- نیاز انسان و کار کرد های اکولوژیکی    202
11-6- نیاز انسان و کار کرد تفریحی    202
11-7- نیاز انسان و کار کرد ارتباطی    203
11-8- نیاز انسان و کار کرد آموزشی    203
11-9- اهداف پارک داری    203
11-10- تاریخچه پارک سازی و باغ سازی در ایران    204
11-11- تاریخچه پارک سازی وباغ سازی درجهان    206
11-12- برنامه ریزی و طراحی پار کها و فضای سبز    207
11-13- تعریف واژه پارک (park)    207
11-14- پار ک شهری    208
11-14-1- اثرات اکولوژیک    208
11-14-2- اثرات اجتماعی و روانی    208
11-15- شکل پار ک ها    208
11-16- تاسیسات و ملزومات پارک    209
11-16-1- تشکیلات اداری    209
11-16-2- تشکیلات و تاسیسات ساختمانی    209
11-17- اجرای فرم بصری    214
11-18- اصول طراحی    214
11-19- هندسه به عنوان ساز و کار نظم دهنده    214
11-20- گردش بعنوان ساز و کار نظم دهنده    215
11-21- اقلیم و خرده اقلیم    215
11-22- فرمهای معماری و توسعه سایت    215
11-23- ایده پردازی و ادراک شهودی    216
11-24- عینی مالیسم د رطراحی منظر    216
11-25- سلامتی و پایداری بوم شناسی    216
11-26- سلامت روانی و مکان سازی    216
11-27- معیارهها و استاندارد های فیزکی طرح    216
11-28- خلاصه و نتیجه گیری جمعیتی    217
11-29- طریقه نمایش یک شی    219
11-30- نور پردازی در نمایشگاه    220
11-31- برنامه ریزی فضای موزه    221
12- فصل دوازدهم    226
اقلیم    226
12-1- تعریف اقلیم CLIMATE    227
12-2- انواع مناطق اقلیمی    227
12-3- مطالعات اقلیمی    231
12-3-1- موقعیت جغرافیای تهران    231
12-3-2- تقسیمات اقلیمی    231
12-4- بررسی جدول بیوکلماتیک ساختمانی    236
12-5- اصول و شیوههای طراحی اقلیمی    237
12-6- شیو های عملی کنترل آب و هوا    237
12-7- استفاده از حرارت خورشید    238
12-8- کاهش جریان هدایتی حرارت    239
12-9- کاهش جذب حرارت خورشد    240
12-10- کاهش جریان هوای خارج    240
12-11- استفاده از تهویه هوا    240
12-12- استفاده از برودت تابشی    241
12-13- اصول اجرایی    242
12-14- گرمایش و سرمایش در رابطه با اقلیم    254
12-15- استقرار بهینه نسبت به وزش باد    256
12-16- زمین شناسی    256
12-17- زلزله    257
12-18- پهنه ویرانی خیلی شدید    257
12-19- شهرتهران و توسعه پایدار    259
12-19-1- شهر تهران و میراث طبیعی    259
12-20- دره در که – اوین    261
12-21- پهنه بندی پس کرانهشهری    261
12-22- پهنه بندی یا پایکوه البرز    261
13- فصل سیزدهم    264
منظر    264
13-1- خصوصیات منظر    265
13-2- پایداری و طراحی منظر    265
13-3- گونهای مورد استفاه در پارکسازی در حاشیه خیابانها    275
13-4- استفده از مصالح    278
13-5- علت استفاده از گیاهان بومی    280
13-6- مزایای گیاهان بومی    281
14- فصل چهاردهم    284
معرفی و تحلیل سایت    284
14-1- معرفی و تحلیل سایت    285
14-2- مقدمه    285
14-3- موقعیت در سطح شهر و منطقه    285
14-4- ورودیها , همجواریها و دسترسی ها اصلی پارک جنگلی لویزان    286
14-5- انتخاب محدوده دقیق طرح    286
14-6- تو پوگرافی وشکل زمین درمحدوده طرح    287
14-7- بادههای غالب و جهت بهینه ساختمان    287
14-8- خرد اقلیم    287
14-9- دسترسی به آب    288
14-10- دید و منظر    288
14-11- مقدمه    288
14-12- مقدمه    288
14-13- تاثیر فر هنگ اسلامی بر هویت محیط    290
14-14- نتیجه گیری    290
14-15- تئوری ناظر بر محتوا    292
14-16- محتوا در اثر هنری    292
15- فصل پانزدهم    295
اصول زیباشناختی معماری    295
15-1- اصول زیبا شناختی معماری    296
15-2- *- اجزای فرم بصری    296
15-3- هندسه در طبیعت    297
15-4- معماری پایدار    298
15-5- ایجاد خرد اقلیم مطلوب    299
15-6- مصالح سازه و تکنیک ساخت    299
15-7- طراحی شهری پایدار    299
15-8- کارامدی فضا    300
15-9- حفاظت و بهبود بخشیدن ارزشهای طبیعی    300
15-10- طراحی انسانی    300
16- فصل شانزدهم    302
موزه طراحی شهری پایدار    302
16-1- ماهیت و چیستی موزه    303
16-2- موزه پایداری    303
16-3- ایده های معماری وروند طراخی سایت    305
16-4- استراتژی کلی طراحی در مقیاس پارک جنگلی    306
16-5- نحوه ورود به پارک موزه    307
16-6- اهداف ایجاد دریاچه و لکه گذاری آن (اولین ایده ها )    311
16-7- اید های معماری و روند طراحی موزه    314
16-8- انتخاب مکان موزه در سایت    316
16-9- نحوه ارتباط موزه باسایت    317
16-10- نحوه برخورد باطبیعت    318
16-11- جهت گیری    318
16-12- سیرکولاسیون    319
16-13- طراحی پایدار طراحی اقلیمی    319
16-14- نمایشگاه در فضای باز    321
مطالعات طراحی پارک موزه پایدار
فهرست منابع و مأخذ    323
Abstract    324
 
(مطالعات طراحی پارک موزه پایدار
فهرست جداول)
عنوان     صفحه
جدول (6-1): دسته بندی سیستم فتوولتاتیک سقفی    78
جدول (6-2): دسته بندی  انواع سیستم  های فتوولتاتیک  متکی بر نما    79
جدول (6-3): مشخصات منطقه اسایش    114
 جدول (6-4) : جدول بر نامه ریزی فضای پار کینگ
جدول (6-5) :فواصل بین صندلیها در سالن سخنرانی
(6-6):جهت وزش باد
(6-8):جهت استقرار نسبت به محور شمال و جنوب
مطالعات طراحی پارک موزه پایدار
فهرست اشکال)
عنوان     صفحه
شکل (1-1): معماری پایدار در راستای توسعه پایدار    7
شکل (1-2): مجموعه فر هنگی تجیبائو اثر زنزو پیانو    9
شکل (1-3): خانه آبشار رایت    10
شکل (1-4): طراحی بر اساس بستر طرح    12
شکل (1-5): طراحی براساس مسئله مر بوط به انرژی    13
شکل (1-6): تالار شهر لندن کار نورمن فاستر نمونه یک معماری اکوتک    14
شکل (1-7): بانک تجارت کومر سیائک اثر نورمن فاستر نمونه ای از معماری اکو ت    15
شکل (1-8): طراحی در جهت اخگوی به محیط و منظر ( نورمن فاستر)    17
شکل (3-1): عوامل سه گانه اسایش انسان/ اسایش انسان- انرژی –اقلیم- شهر و بنا-    24
شکل (5-1): شیشه های لومر از ورود جریانهای نور مزاحم جلوگیری می کنند.    48
شکل (5-2): بتن انتقال دهنده نور بتن با خاصیت باز تابش نیاز به روشنایی مصنوعی را کاهش می دهد.    49
شکل (5-3): پنجره مولد برق    51
شکل (5-4): نمونه‌ای از سازه‌های چادری    57
شکل (6-1): چشمه اب گرم  امرالد  و گایزرز    59
شکل (6-2): گلخانه‌ای گرم شده با انرژی زمین گرمایی منبع کمیسیون انرژی کالیفرنیا    59
شکل (6-3): انرژی ذخیره شده در زمین  یا مجموعه گرمای جذب شده  حاصل از  منابع زیر زمینی  در جو  و اقیا نوس ها است .    60
شکل (6-4): توربین آبی با مولد الکتریسیتهزی اسیاب های ابی    61
شکل (6-5): زمین گرمای    63
شکل (6-6): زمین گرمای    64
شکل (6-7): استحصال انرژی الکتریکی از امواج اقیانوس    65
شکل (6-8): استفاده ار انرژی امواج اقیانوس    65
شکل (6-9): یک نمونه توربین بادی    68
شکل (6-10): توربین بادی انرکون E-126, بیشترین توان تولید برق    68
شکل (6-11): توربین بادی Eole در کِبک کانادا, بزرگ‌ترین توربین باد با محور عمودی    69
شکل (6-12): انرژی پتانسیل موجود در آب موود به گردش در آوردن پر های توربین    69
شکل (6-13): زاویه انحراف و آزیموت تابش منبع    69
شکل (6-14): ساختار یک سلول فتوولتاتیک منبع    70
شکل (6-15): هواپیمای خورشیدی ناسا که توسط نو ر خورشید حرکت می کند.    71
شکل (6-16): یک خانه خورشیدی    73
شکل (6-17): یک سلول خورشیدی    73
شکل (6-18): ایجاد سایه توسط خود بنا و ساختمان های مجاور منجر به کاهش بازد هی سلول فتوولتاتیک می کردد.    76
شکل (6-19): عایق کاری فضای خالی دیوا ردر آب و هوای سرد    82
شکل (6-20): عایق‌کاری لبه دال در آب و هوای سر    82
شکل (6-21): چرخه دریافت مستقیم گرما    83
شکل (6-22): چرخه سرمایشی  دریافت مستقیم  منبع    83
شکل (6-23): تابش انرژی خورشیدی بر سطح زمین    84
شکل (6-24): تابش خورشید برسطوح مختلف    84
شکل (6-25): شیشه امواج با طول موج بلند را منتشر می کند و موجب افزایش دما می شود.    85
شکل (6-26): کلکتور های خورشیدی بدون پوشش جهت گر مایش استخر    85
شکل (6-27): کلکتور های به لوله خلا با بازدهی بالا    85
شکل (6-28): کلکتور های خورشیدی    85
شکل (6-29): سیستم های ترموسیفونی ساخت ایران    86
شکل (6-30): ساختمان بانک NMB NB در امستر دام طوری طراحی شده است که تمامی ایسنگا های کاری فضا ها ی داخلی آن در 6 متری از پنجر هها واقعند که این باعث شده تمام ساختمان بصورت یک عنصر PASSIVE عمل کند.    90
شکل (6-31): عمق منطقه PASSIVE در پلان برابر فاصله کف تا سقف بوده که می توان با استفاده از اتریوم از انرژی خورشیدی بیشتر استفاده کرد.    91
شکل (6-32): مقادیر مختلف سایه اندازی ( فصل تابستانو زمستان ) و تهویه یک اتریوم    91
شکل (6-33): 1- تهویه عرضی 2- تهویه یک طرفه 3- روشنایی روز A  نور خورشید تهویه از قبل گرم شدهC کنداسیون کاهش یافته  D فضای مفید    92
شکل (6-34): تاثیر ارتفاع اتریوم از جهت دید آسمان    92
شکل (6-35): وقتی از اتریوم به عنوان منبع تغذیه روشنای استفاده می شود.    93
شکل (6-36): برش داخلی یک لوله واکیوم    95
شکل (6-37): تفاوت سیستم رادیاتور معمولی و گرمایش از کف د رگرمایش یکنواخت فضا    96
شکل (6-38): دشواری سایه اندازی در غرب و پنجرههای شرقی    101
شکل (6-39): تعیین میزان پیش امدگی سقف    102
شکل (6-40): پنکه به انتشار یکنواخت گرما کمک می کند    104
شکل (6-41): لبه دار کردن دیوار لبه پنجر ه پس نشسته امکان ورود اشعه بیشتری را فراهم می کند    105
شکل (6-42): عایق حرارتی جهت حفظ گر ما    106
شکل (6-43): درختان سایه تابستانس ونور زمستانی تامین می کنند.    109
شکل (6-44): برکه حاصل از بارش و منبع ذخیره ابیاری    109
شکل (6-45): طراحی منطبق با شیب    109
شکل (6-46): برکه حاصل  از بارش و منبع  ذخیره  ابیاری    110
شکل (6-47): طراحی منطبق با شیب    110
شکل (6-48): طراحی مناسب منظر    111
شکل (6-49): استفاده از باز تابش گر ما از روی سنگ فرش    111
شکل (6-50): مناطق پر فشار و کم فشار    119
شکل (6-51): تهویه عرضی منبع    119
شکل (6-52): قانون ارتفاع تهویه عرضی . عمق ساختمان 5 برابر ارتفاع ان است.    121
شکل (6-53): قرار گیری صحیح پارتیشن ها جهت عبور بدون مانع جریان هوا    123
شکل (6-54): تهویه از طریق نیروی بالا روند حداکثر اختلاف ارتفاع باز شو ها ی ورودی و خروجی    124
شکل (6-55): تهویه از طریق نیروی بالا روند دودکش    124
شکل (6-56): دودکش خورشیدی    125
شکل (7-1): تهویه یک جانبه    128
شکل (7-2): تهویه ترکیبی    129
شکل (7-3): با استفاده از دودکش خورشیدی  داشتن  فضای  میانی و راهرو های کناری ا مکان جابحایی هوا و تهویه مطبوع در ساختمان ایجاد می شود.    129
شکل (7-4): تهویه از طریق  کف های کاذب    130
شکل (8-1): فضای داخلی گلدن کلوریدا    143
شکل (8-2): کلکتور های گلدن کلوریدا    144
شکل (8-3): کلکتور های گلدن کلوریدا    144
شکل (8-4): قسمت اداری مرکز تحقیقاتی خلیج چساپیک    155
شکل (8-5): تلفیق گیاه در نمای مجموعه    156
شکل (8-6): نمای باغ کوئیز نیو یورک    162
شکل (8-7): نمای باغ کوئیز نیو یورک    162
شکل (8-8): نحوه پخش فشار در سطح خارجی در ساختمان ( پلان و مقاطع)    173
شکل (8-9): و جود اختلاف دما در سطوح بالا و پایین فضا و استفاده از باد گیر    173
شکل (8-10): نور پردازی طبیعی    174
شکل (1-1): معماری پایدار در راستای توسعه پایدار    7
شکل (1-2): مجموعه فر هنگی تجیبائو اثر زنزو پیانو    9
شکل (1-3): خانه آبشار رایت    10
شکل (1-4): طراحی بر اساس بستر طرح    12
شکل (1-5): طراحی براساس مسئله مر بوط به انرژی    13
شکل (1-6): تالار شهر لندن کار نورمن فاستر نمونه یک معماری اکوتک    14
شکل (1-7): بانک تجارت کومر سیائک اثر نورمن فاستر نمونه ای از معماری اکو ت    15
شکل (1-8): طراحی در جهت اخگوی به محیط و منظر ( نورمن فاستر)    17
شکل (3-1): عوامل سه گانه اسایش انسان/ اسایش انسان- انرژی –اقلیم- شهر و بنا-    24
شکل (5-1): شیشه های لومر از ورود جریانهای نور مزاحم جلوگیری می کنند.    48
شکل (5-2): بتن انتقال دهنده نور بتن با خاصیت باز تابش نیاز به روشنایی مصنوعی را کاهش می دهد.    49
شکل (5-3): پنجره مولد برق    51
شکل (5-4): نمونه‌ای از سازه‌های چادری    57
شکل (6-1): چشمه اب گرم  امرالد  و گایزرز    59
شکل (6-2): گلخانه‌ای گرم شده با انرژی زمین گرمایی منبع کمیسیون انرژی کالیفرنیا    59
شکل (6-3): انرژی ذخیره شده در زمین  یا مجموعه گرمای جذب شده  حاصل از  منابع زیر زمینی  در جو  و اقیا نوس ها است .    60
شکل (6-4): توربین آبی با مولد الکتریسیتهزی اسیاب های ابی    61
شکل (6-5): زمین گرمای    63
شکل (6-6): زمین گرمای    64
شکل (6-7): استحصال انرژی الکتریکی از امواج اقیانوس    65
شکل (6-8): استفاده ار انرژی امواج اقیانوس    65
شکل (6-9): یک نمونه توربین بادی    68
شکل (6-10): توربین بادی انرکون E-126, بیشترین توان تولید برق    68
شکل (6-11): توربین بادی Eole در کِبک کانادا, بزرگ‌ترین توربین باد با محور عمودی    69
شکل (6-12): انرژی پتانسیل موجود در آب موود به گردش در آوردن پر های توربین    69
شکل (6-13): زاویه انحراف و آزیموت تابش منبع    69
شکل (6-14): ساختار یک سلول فتوولتاتیک منبع    70
شکل (6-15): هواپیمای خورشیدی ناسا که توسط نو ر خورشید حرکت می کند.    71
شکل (6-16): یک خانه خورشیدی    73
شکل (6-17): یک سلول خورشیدی    73
شکل (6-18): ایجاد سایه توسط خود بنا و ساختمان های مجاور منجر به کاهش بازد هی سلول فتوولتاتیک می کردد.    76
شکل (6-19): عایق کاری فضای خالی دیوا ردر آب و هوای سرد    82
شکل (6-20): عایق‌کاری لبه دال در آب و هوای سر    82
شکل (6-21): چرخه دریافت مستقیم گرما    83
شکل (6-22): چرخه سرمایشی  دریافت مستقیم  منبع    83
شکل (6-23): تابش انرژی خورشیدی بر سطح زمین    84
شکل (6-24): تابش خورشید برسطوح مختلف    84
شکل (6-25): شیشه امواج با طول موج بلند را منتشر می کند و موجب افزایش دما می شود.    85
شکل (6-26): کلکتور های خورشیدی بدون پوشش جهت گر مایش استخر    85
شکل (6-27): کلکتور های به لوله خلا با بازدهی بالا    85
شکل (6-28): کلکتور های خورشیدی    85
شکل (6-29): سیستم های ترموسیفونی ساخت ایران    86
شکل (6-30): ساختمان بانک NMB NB در امستر دام طوری طراحی شده است که تمامی ایسنگا های کاری فضا ها ی داخلی آن در 6 متری از پنجر هها واقعند که این باعث شده تمام ساختمان بصورت یک عنصر PASSIVE عمل کند.    90
شکل (6-31): عمق منطقه PASSIVE در پلان برابر فاصله کف تا سقف بوده که می توان با استفاده از اتریوم از انرژی خورشیدی بیشتر استفاده کرد.    91
شکل (6-32): مقادیر مختلف سایه اندازی ( فصل تابستانو زمستان ) و تهویه یک اتریوم    91
شکل (6-33): 1- تهویه عرضی 2- تهویه یک طرفه 3- روشنایی روز A  نور خورشید تهویه از قبل گرم شدهC کنداسیون کاهش یافته  D فضای مفید    92
شکل (6-34): تاثیر ارتفاع اتریوم از جهت دید آسمان    92
شکل (6-35): وقتی از اتریوم به عنوان منبع تغذیه روشنای استفاده می شود.    93
شکل (6-36): برش داخلی یک لوله واکیوم    95
شکل (6-37): تفاوت سیستم رادیاتور معمولی و گرمایش از کف د رگرمایش یکنواخت فضا    96
شکل (6-38): دشواری سایه اندازی در غرب و پنجرههای شرقی    101
شکل (6-39): تعیین میزان پیش امدگی سقف    102
شکل (6-40): پنکه به انتشار یکنواخت گرما کمک می کند    104
شکل (6-41): لبه دار کردن دیوار لبه پنجر ه پس نشسته امکان ورود اشعه بیشتری را فراهم می کند    105
شکل (6-42): عایق حرارتی جهت حفظ گر ما    106
شکل (6-43): درختان سایه تابستانس ونور زمستانی تامین می کنند.    109
شکل (6-44): برکه حاصل از بارش و منبع ذخیره ابیاری    109
شکل (6-45): طراحی منطبق با شیب    109
شکل (6-46): برکه حاصل  از بارش و منبع  ذخیره  ابیاری    110
شکل (6-47): طراحی منطبق با شیب    110
شکل (6-48): طراحی مناسب منظر    111
شکل (6-49): استفاده از باز تابش گر ما از روی سنگ فرش    111
شکل (6-50): مناطق پر فشار و کم فشار    119
شکل (6-51): تهویه عرضی منبع    119
شکل (6-52): قانون ارتفاع تهویه عرضی . عمق ساختمان 5 برابر ارتفاع ان است.    121
شکل (6-53): قرار گیری صحیح پارتیشن ها جهت عبور بدون مانع جریان هوا    123
شکل (6-54): تهویه از طریق نیروی بالا روند حداکثر اختلاف ارتفاع باز شو ها ی ورودی و خروجی    124
شکل (6-55): تهویه از طریق نیروی بالا روند دودکش    124
شکل (6-56): دودکش خورشیدی    125
شکل (7-1): تهویه یک جانبه    128
شکل (7-2): تهویه ترکیبی    129
شکل (7-3): با استفاده از دودکش خورشیدی  داشتن  فضای  میانی و راهرو های کناری ا مکان جابحایی هوا و تهویه مطبوع در ساختمان ایجاد می شود.    129
شکل (7-4): تهویه از طریق  کف های کاذب    130
شکل (8-1): فضای داخلی گلدن کلوریدا    143
شکل (8-2): کلکتور های گلدن کلوریدا    144
شکل (8-3): کلکتور های گلدن کلوریدا    144
شکل (8-4): قسمت اداری مرکز تحقیقاتی خلیج چساپیک    155
شکل (8-5): تلفیق گیاه در نمای مجموعه    156
شکل (8-6): نمای باغ کوئیز نیو یورک    162
شکل (8-7): نمای باغ کوئیز نیو یورک    162
شکل (8-8): نحوه پخش فشار در سطح خارجی در ساختمان ( پلان و مقاطع)    173
شکل (8-9): و جود اختلاف دما در سطوح بالا و پایین فضا و استفاده از باد گیر    173
شکل (8-10): نور پردازی طبیعی    174
(شکل10-1): پوشش فایبر گلس با پوشش سیلیکون..........................................................  .........187
(شکل10-2): ورقهای ای ت اف..............................................................                         .....189
 ,(شکل10-3): مراحل بازیافت دیوار های سبک گچی…                                       ………194
(شکل11-1): اثرات محیطی فضای سبز     …                                                      ……200
(شکل11-2): اثرات محیطی فضای سبز      ……………………             …   ……………..201
( -1): (سطح منعکس کننده استفاده از نور خورشید را افزایش می دهد ( واتسون دلند . اقلیمی 1372)                                                                                                            251    
(شکل12-2):  افزایش پهنای کمربند حفاظتی ناحیه حفاظت شده را افزایش نمی دهد برعکس یک کمربند عریض ( مانند جنگل ) به میزان زیاد از طول این منطقه کم می کند . ( واتسون دلند . طراحی اقلیمی 1372)                                                                                                  251      
(شکل12-3):     ( استفاده از گیا هان برای سایه اندازی) ……  …………………………….. 251
(شکل12-4):   استفاده از گیا هان جهت هدایت باد……    …………………………………..252  
شکل12-5): استفاده از پوشش گیا هی برای خنک کردن ساختمان و محوطه…         …………252
(شکل12-6): استفاده از وله های اب فشان     ……………………………………………….253
(شکل12-7): شکل و نحوه قرار گیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد درزمستان       ……253
(شکل12-8): شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان برای ساختمان برای به حداکثر رساندن از نسیم تابستان                                                                                                           254                                         
شکل12-9): استفاده از فضای زیر بام شیبدار به عنوان فضای حائل بین هوای داخل و خارج… .256
  (شکل12-10): استفاده از فضای زیر بام شیبدار به عنوان فضای حائل بین هوای داخل و خارج مجدد…                                                                                                         .257


(شکل12-11): استفاده از هشتی یا دیوار بادشکن در قسمت ورودی ساختمان شود…258
(شکل12-12): با انتخاب حداکثر خط سایه (SLF) از جدول و قرار دادن آن در فرمول مربوطه می توان از ضخامت مناسب سایه بان W را بطور تقریبی به دست آورد. W=H/SLF سایبان مطلوب…                                                                                                   …259    
(شکل12-13):  صفحات منعکس کننده را می توان به صورت متحرک راحی کرد به صورتی که در زمستان باعث انعکاس نور خورشید به داخل ساختمان شود اما در تابستان می توان آنرادر حالتی قرار داد که موجب وزش باد به داخل و دفع گرما شود…                                                    260
(شکل12-14):  یش آمدگی بام باعث حبس هوا درزیر بام ودر نتیجه افزایش فشار هوا میشود این فشار هوا باعث وزش نسیم به داخل می گردد……                ……………………………261
(شکل13-1):  منظرهای محافظ                                                                        …278
(شکل13-2): گذرگاه خیابان لوییس, لاس وگاس                                                    …280
(شکل13-3):  منظرهای محافظ                                                                          …282
(شکل13-4):  منظره                                                                                       …282
(شکل13-5):  منظره                                                                                       …282
(شکل13-6):  منظره                                                                                        …282
(شکل13-7):  ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز……                 ……………..285
(شکل13-8):  منظره………          ……………      ………………………………………286
(شکل16-1): سایت                                                                                            316
(شکل16-2):  دید به منظر                                                                                     317
(شکل16-3):  دید به منظر317                                                                                                         
(شکل16-4):  دید به منظر317……………                 …………………………………………...
(شکل16-5):  دید به منظر318…………………                ……………………………………….
(شکل16-6):  دید به منظر319……………………                     …………………………………
(شکل16-7):  دید به منظر320…………………………………………………………………….
(شکل16-8):  دید به منظر320………………………………   ………………………………...
(شکل16-9):  نحوه دستر سی ها به پار ک موزه321……………                        ………………
(شکل16-10):  نحوه دستر سی ها به پار ک موزه321………………………         ……………..
(شکل16-11):  دید به منظر323…………………………       …………………………………
(شکل16-12):  دید به منظر323……………………………       ………………………………
(شکل16-13):  لکه گذاری دریاچه324……………………………………… …………………
(شکل16-14):  شکل گیری هندسه پارک325…………………………………              ………
(شکل16-15):  شکل گیری326……                                                               ………………..
(شکل16-16):  دید به منظر328……………                            ……………………………….
(شکل16-17):  دید به منظر328                                                                                             …  
(شکل16-17):  موقعیت موزه در سایت                                                                 329
(شکل16-18):  جهت گیری330……………………………   …          ………………………
    (شکل16-17):  تاثیر اقلیم و خرد اقلیم بر طراحی موزه331                                                          


لینک کمکی