پاور پوینت معماری پایدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاور پوینت معماری پایدار :

معماری پایدار
پاور پوینت , معماری پایدار
اهداف , معماری پایدار
پایداری در مسکن
سامانه های ایستا
سامانه های گرمایشی ایستا
اجزا سامانه های گرمایشی ایستا
اجزا سامانه های گرمایشی ایستا با خورشید
انواع سامانه های گرمایشی ایستا
جذب مستقیم
سامانه ی جذب مستقیم
سامانه ی جذب مستقیم با دیوار از مصالح بنایی
سامانه ی جذب مستقیم با دیوار آبی
سامانه ی جذب غیرمستقیم
دیوار ترومب
نقطه ضعف
عملکرد دیوار ترومب با دریچه
سامانه ی جذب غیرمستقیم دیوار ترومب
عملکرد دیوار ترومب با دریچه
تلفیق دیوار ترومب با جذب مستقیم در پلان و مقطع
شیوه ی کار سامانه ی جذب غیرمستقیم دیوار ترومب در شبانه روز
دیوار آبی بصورت ستون های نمادین
دیوار آبی بصورت بشکه های افقی روی قفسه ها
سامانه جذب غیرمستقیم دیوار آبی همانند دیوار ترومب
ترکیب دیوار بشکه ای در گلخانه
ج: حوضچه های بام
سامانه ی جذب غیرمستقیم حوضچه های بام
روش کار در سامانه ی جذب غیرمستقیم حوضچه های بام
معایب:
سامانه ی جذب مجزا
الف: گلخانه های ضمیمه شده به ساختمان
سامانه ی جذب مجزای گلخانه ضمیمه شده با دیوار ذخیره ی آبی
سامانه ی جذب مجزای گلخانه ضمیمه شده با دیوار ذخیره دریچه دار
ترکیب جذب مستقیم و مجزا بصورت پنجره و گلخانه
سامانه ی جذب مجزای گلخانه
ترکیب جذب غیرمستقیم و مجزا بصورت دیوار ترومب و گلخانه
ب: فضای خورشیدی
ج: بستر سنگی
د: جذب از فاصله ی دور
سامانه ی جذب از فاصله دور با انباره
سامانه ی جذب از فاصله ی دور بدون انباره
گرمایش با زمین
سامانه های سرمایشی ایستا
سرمایش تبخیری  
سرمایش تبخیری مستقیم
سرمایش تبخیری غیرمستقیم
الف: حوضچه های بام
سامانه ی سرمایش تبخیری غیرمستقیم
حوضچه های بام
ب: اسپری بام
اسپری آب روی بام شیبدار با شیب ملایم
از معایب این روش می توان به:
سرمایش با تشعشع
سرمایش با زمین
سرمایش با زمین در معماری بومی روستای میمند در استان کرمان
کانال های زیر زمینی در تلفیق با دیگر سامانه ها
سرمایش با جریان هوا
سازوکار تهویه ی دودکشی در مقطع
سازوکار تهویه ی دودکشی در پلان
کنترل جذب حرارت
سامانه های ایستا در خانه های بومی اصفهان
خانه ی کریمی
خانه ی دیبایی
خانه ی تمیزی
خانه ی امام جمعه
سامانه های گرمایشی
جذب غیرمستقیم
جذب مجزا
اتاق ارسی در نقش سامانه ی گلخانه در خانه ی تمیزی
سامانه های سرمایشی
سرمایش تبخیری مستقیم
سرمایش با جریان هوا
پلانها و مقاطع خانه ها


 


لینک کمکی