مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران :

فصل اول : کلیات
1-1-مقدمه
1-2- تبیین موضوع
1-3- معرفی طرح بالاسری ویا ارایه دلایل انتخاب موضوع
1-4- موقعیت سایت
1-5- روش جمع آوری اطلاعات
1-6- معرفی روش و فرایند طراحی
1-7- نتیجه گیری
فصل دوم : مبانی نظری طراحی
2-1- مقدمه
2-2- تئوری های مرتبط با موضوع
2-2-1- تعریف اقامتگاه دانشجویی
2-2-2- ایده محوری ایجاد خوابگاه‌های دانشجویی
2-2-3- مشکلات دانشجویان در محیط‌های خوابگاهی
2-2-3-1- مشکلات روحی و عاطفی
2-2-3-2- اختلالات روانی و اخلاقی در خوابگاه‌ها
2-2-4- روانشناسی محیط
2-2-4-1- تفکیک نظری فضاها از دیدگاه ادوارد هال
2-2-4-2- جغرافیای فضا و رفتار گزینش جایگاه
2-2-4-2-1- تاثیر هدف رفتار بر گزینش جایگاه
2-2-4-2-2- نیاز به خلوت
2-2-4-2-3- کمبودهای رفاهی
2-2-4-3- بعد روانشناسی
2-2-4-4- نور ورنگ اتاق ها
2-2-5- مشکلات کالبدی خوابگاه‌ها
2-2-5-1- موفقعیت مکانی جغرافیایی
2-2-5-2- ازدحام
2-2-5-3- کمبودهای فضایی
2-2-6- ویژگی های خوابگاه مطلوب
2-2-6-1- زمینه سازی برای تحصیل
2-2-6-2- زمینه‌سازی برای تهذیب نفس
2-2-6-3- زمینه‌سازی برای ورزش
2-3- معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی وخارجی
2-3-1- نمونه های خارجی
2-3-1-1-STUDENT RESIDENCES, OXFORD
2-3-1-2- STUDENT HOUSING IN CAMBRIDGE
2-3-1-3- خوابگاه الیونوردونلی اردمن
2-3-2- نمونه های داخلی
2-3-2-1- خوابگاه قدس
2-3-2-2- خوابگاه رسولیان یزدی
2-3-2-3- خوابگاه 400 نفره دانشگاه تهران
2-3-2-4- خوابگاه دانشگاه مازندران
2-3-2-5- خوابگاه علم و صنعت
2-3-3- مقایسه‌ای بین خوابگاه‌های مورد بررسی
2-3-3-1- سایت
2-3-3-2- دسترسی‌ها و سیر کولاسیون محوطه و ساختمان‌ها
2-3-3-3- ساختمان‌های جنبی
2-3-3-4- ساختمان های خوابگاه
2-3-3-5- فضاهای داخلی
2-3-3-6- کیفیت فضاهای داخلی
2-3-3-7- اتاق‌های دانشجویی
2-4- احکام و معیارهای نظری طراحی
2-5- نتیجه گیری
فصل سوم : بستر طراحی
3-1- مقدمه
3-2- معرفی وتحلیل شاخصه های معماری شهر
3-3- معرفی سایت
3-4- احکام حاصل از قوانین شهری ,‌اقلیم ,‌همجواری ها
3-4-1 موقعیت جغرافیایی
3-4-2- منابع تامین آب شهر بابلسر
3-4-3- بررسی مسائل هواشناسی و اقلیم شهری بابلسر
3-4-3-1- بررسی وضعیت دمایی
3-4-3-2- یخبندان
3-4-3-3- نم نسبی
3-4-3-4- توزیع زمانی و مکانی بارش
3-4-3-5- بررسی جریان باد
3-4-3-5-1 نسیم دریا و خشکی
3-4-3-5-2 بادهای محلی
3-4-3-6- اقلیم شهرستان بابلسر
3-4-4- مطالعات کالبدی
3-4-4-1- چگونگی توسعه شهر بابلسر
3-4-4-2 -بافت شهر
3-4-4-3- تراکم های جمعیتی
3-5- نتیجه گیری
فصل چهارم : فضاها و استاندارد های مربوط به خوابگاه
4-1- مقدمه
4-2- بررسی استانداردهای کلان طراحی پروژه
4-2-1- فعالیت‌هایی که در اتاق صورت می‌گیرد
4-2- 1-1- مطالعه کردن
4-2- 1-2- تلفن
4-2- 1-3- خوابیدن
4-2- 1-4- ارتباطات اجتماعی
4-2- 1-5- نگهداری لباس‌ها
4-2-2- ویژگی اتاق ها
4-2- 2-1- ظرفیت اتاق
4-2- 2-2- انواع اتاق ها از نظر عملکرد
4-2- 2-3- معماری داخل اتاق ها
4-2- 2-4- امکانات تاسیساتی هر اتاق
4-2- 2-5- رنگ, بافت و مواد به کار رفته در اتاق‌ها
4-2- 2-6- اسباب و اثاثیه
4-3- ابعاد و اندازه های استاندارد
4-3-1- فضاهای اتاق دانشجویی
4-3-1- 1- فضای خواب
4-3-1- 2- نیازهای فضایی برای مبلمان اتاق دانشجو
4-3-1- 3- فضای اتاق
4-3-2- امکانات و تجهیزات خوابگاه
4-3-2- 1- حمام مشترک و اتاق‌های دستشویی
4-3-2- 2- اتاق غذاخوری
4-3-2- 3- اتاق‌های اجتماعی و تفریحی و فرهنگی
4-3-2-4- رختشویخانه
4-3-2-5- تلفنها
4-3-2-6- بیمارستان خوابگاه(پرستارخانه)
4-3-3- فضاهای سودمند اداری
4-3-4- فضای زندگی برای کارمندان و مستخدمین
4-3-5- فضاهای خدماتی
4-3-5-1- تاسیسات
4-3-5-2- انبار
4-3-6- فضای سودمند برای دانشجو
4-3-7- تیپولوژی و گونه های مبلمان اتاق ها
4-3-7-1- اتاق های چند نفره باسرویس خصوصی
4-3-7-2-اتاق های چند نفره با سرویس عمومی
4-3-7-3-خوابگاههای جمعی
4-3-7-4- سوئیت‌ها
4-3-7-5- آپارتمان‌ها
4-3-7-6- جریان و روابط داخلی فضاها
4-4- مساحت فضاهای خرد و کلان
4-5- نتیجه گیری
فصل پنجم : فرایند طراحی
5-1- تحلیل سایت
5-1-1-دسترسی به سایت
5-1-1-1- دسترسی پیاده
5-1-1-2- سواره ( به پارکینگ
5-1-1-3- افرادی که از وسایل نقلیه عمومی( سرویس) استفاده می کنند
5-1-2-بررسی همسایگی سایت
5-1-3- دیدهای مطلوب سایت
5-1-4-تحلیل نور مطلوب و نا مطلوب سایت
5-1-5- تحلیل بادهای مطلوب و نامطلوب سایت
5-2- مکان یابی بنا در سایت با توجه به عوامل مختلف
5-2-1-لکه ساختمان
5-2-2-کشیدگی ساختمان با توجه به عوامل اقلیمی,دید و دسترسی
5-3- فرایند طراحی
5-3-1- ایده های اولیه
5-3-2- طراحی های صورت گرفته
5-3-2-1- اولین طرح
5-3-2-2- دومین طرح
5-3-2-3- سومین طرح
5-3-2-4- چهارمین طرح
5-3-3- تحلیل طرح برگزیده
5-4- نتیجه گیری
منابع و مآخذ


لینک کمکی