معماری مدرن از 1900

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معماری مدرن از 1900 :

معماری مدرن 
       از 1900
فصل اول 
اندیشه معماری مدرن درسده نوزدهم
فصل دوم 
در جستجوی قا لب های نو و مسئله تزیینات
فصل سوم
خرد گرایی _سنت مهندسی وبتون مسلح
 فصل چهارم
ایدئال های فنی و هنری در انگلستان و امریکا
فصل پنجم
واکنشهائی در برابر ماشینی شدن:دویچر ورکبوند و فوتوریسم
فصل ششم
نظام معماری رایت
فصل هفتم
کوبیسم و دیدگاههای جدید درباره فضا
 فصل هشتم 
کاوشهای لوکوربوزیه در یافتن قالبهای آرمانی
فصل نهم
والترگروپیوس-اکسپرسیونیسم المانی و باوهاوس
فصل دهم
معماری و انقلاب در روسیه
فصل دوازده
جامعه ی آرمانی رهیافت هائی بر شهر صنعتی
فصل سیزده
سبک بین المللی-ذوق فردی و اسطوره کارکرد گرایی
فصل چهاردهم
تصویر پردازی و نگرش لوکوربوزیه در پواسی
 
فصل پانزدهم
رایت و لوکوربوزیه در دهه 1930
فصل بیست وپنجم
مسئله هویت ملی
فصل بیست وسوم
لوئیس کان وچالش معماری یادواره ای


لینک کمکی