معیارهای موفقیت پروژهای BOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معیارهای موفقیت پروژهای BOT :

معیارهای موفقیت پروژهای BOT
چکیده:
BOTبه عنوان روشی برای جذب بخش خصوصی در پروژهای زیر بنایی عمومی,گسترش روز افزونی در سراسر جهان داشته است.این روش با وجود تمامی ویژگی های مثبت خود همواره توانایی دست یابی به هدف خود را داشته است:نمونه های زیادی را میتوان یافت که پروژهای BOTبا شکست و عدم موفقیت مطلوب مواجه شده اند {1}و{2}.شکست در چنین پروزهایی هزینه های سنگین اقتصادی واجتماعی را به تمامی طرفهای قرارداد,بخصوص کشور میزبان تحمیل خواهد کرد.به همین قصد دولتها به دنبال ساختاری هستند که بتواند این چنین پروژهایی را برای رسیدن به اهداف خود حمایت کند,ایجاد چنین ساختاری نیازمند یافتن عوامل موثر در موفقیت و عدم موفقیت پروژه BOTعواملی هستند که حضورشان شانس مو فقیت پروژه به عنوان شرایط کسب منافع متعادل توسط همه طرفهای قرار دادی,با استفاده از تجربیات جهانی از پروژهای BOTپیشنهاد شده است.
 


لینک کمکی