بررسی روابط بین مهندسان مشاوروکارفرمایان طرحهای عمرانی (دستگاههای اجرایی) درقراردادهای خدمات مدیریت طرح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی روابط بین مهندسان مشاوروکارفرمایان طرحهای عمرانی (دستگاههای اجرایی) درقراردادهای خدمات مدیریت طرح :

ماده 21قانون برنامه وبودجه
مجری طرح
وظایف مجری طرح
تعریف تعهد براساس ماده19قانون محاسبات عمومی کشور
تعریف تسجیل براساس ماده20قانون محاسبات عمومی کشور
تعریف حواله براساس ماده21قانون محاسبات عمومی کشور
تعریف مشاور
خدمات مشاوره
تعریف واحد خدمات مدیریت طرح
جایگاه خدمات مدیریت طرح درنظام فنی واجرایی طرحهای عمرانی کشور
وظایف غیر قابل واگذاری مجریان طرحها


لینک کمکی