روش اجرای فونداسیون و راهکارهای از بین بردن خرابی های بتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن روش اجرای فونداسیون و راهکارهای از بین بردن خرابی های بتن :

 
 عناوین موجود در پروژه :
 
پیشگفتار
مقدمه
فونداسیون در ساختمانهای بتنی
عملیات ترمیمی فونداسیون
( آماده سازی سطوح - تمیز نمودن با اسید - برس زدن...)
- عملیات ترمیمی  (REMEDIAL- ACTION)
2-1- آماده سازی سطوح  (SURFACE PREPARATION)
2-1-1 تمیز نمودن با اسید, شستن با اسید, اسید خراشی  (ACID ETCHING)
  2-1-2 برس زدن  (WIRE BRUSHING)
  2-1-3 چکش زدن  (JACKHAMMERING)
2-1-4 سند بلاست و گریت بلاست (شن و ساچمه پاشی)  (SAND OF GRIT BLASTING)
  2-1-5 وترجت (آب فشاری) با مواد ساینده و بدون آن  (WATER JETTING WITH OR WITHOUT ABRASIVE)
  2-1-6 روشهای دیگر  (OTHER MTHODS)
2-2 طرق مختلف ترمیم  (REPAIR TECHNIQUES)
2-2-1 تزریقترکها  (CRACK INJECTION)
  2-2-2 قنداقکردن  (JACKETING)
  2-2-3 بتنباسنگدانهازپیشآکنده  (PREPLACEDAGGREGATE CONCRETE)
  2-2-4 لایههایسطحی  (THIN OR REGULAR RESURFACING)
2-2-5 بتن پاشی  (SHOTCRETING)
3-6 بتن, ملات, و دوغابهای منبسط شونده  (EXPANDING MORTARS, GROUTS & CONCRETES)
3-7 بتن و ملات دارای الیاف مصنوعی  FIBRE REINFORCED CONCRETE & MORTAR) )
3-8 لاتکس  (LATICES)
بتن لاتکسی (LATEX CONCRETE)
بتن اصلاح شده لاتکسی (LATEX MODIFIED CONCRETE)
و اخیراً بتن اصلاح شده پلیمری (POLYMER MODIFIED CONCRETE)
3-9 سایر مواد پوششی (OTHER COATING MATERIALS)
3-10 سیمانهای مخصوص  (SPECIAL CEMENTS)
3 - 11 مواد تعمیری زیر آبی(UNDER WATER REPAIR MATERIALS)
3-11-1 مواد سیمانی برای تعمیرات زیر آبی    (CEMENTITIOUS MATERIALS FOR UNDER WATER REPAIRS)   3-11-1-1 ویژگیهای آب اندازی (HIGH BLEED CHARACTERISTICS)
3-11-1-2 زمان گیرش طولانی  (PROLONGED SETTING TIME)
3-11-1-3 شسته شدن   (WASHOUT)
3-11-1-4 آسیب پذیری در مقابل مواد شیمیایی  (SUSCEPTIBILITY TO CHEMICAL ATTACK)
3-11-1-5 روانی ضعیف  (POOR FLOWABILITY)
3-11-1-6 جمع شدگی یا انقباض  (SHRINKAGE)
3-11-1-7 جدا شدن  (SEGREGATION)
3-11-1-8 نفوذ آب دریا به سیستم تعمیری  (PERMEABILITY TO SEA WATER)
3-11-1-9چسبندگی به بتن قدیمی (بتن مادر) (ADHESION TO THE SUBSTRATE CONCRETE)
انواع فنداسیون برای ساختماناسکلتی
1 -  فنداسیونمنفرد یا تک
2 -  فنداسیوننواری
3 -  فنداسیون رادیه ( گسترده (
فنداسیون منفرد یا تک
نصب بیس پلیتها
منبع :


لینک کمکی