تعمیر و نگهداری فونداسیون در ساختمان های بتنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعمیر و نگهداری فونداسیون در ساختمان های بتنی :

 
عناوین موجود در پروژه :
 
پیشگفتار :
مقدمه:
فونداسیون در ساختمانهایبتنی
عملیات ترمیمی فونداسیون
- عملیات ترمیمی (REMEDIAL- ACTION)
2-1- آماده سازی سطوح (SURFACE PREPARATION)
2-1-1 تمیز نمودن با اسید, شستن با اسید, اسید خراشی (ACID ETCHING)
  2-1-2 برس زدن (WIRE BRUSHING)
  2-1-3 چکش زدن (JACKHAMMERING)
2-1-4 سند بلاست و گریت بلاست (شن و ساچمه پاشی) (SAND OF GRIT BLASTING)
  2-1-5 وترجت (آب فشاری) با مواد ساینده و بدون آن (WATER JETTING WITH OR WITHOUT ABRASIVE)
  2-1-6 روشهای دیگر (OTHER MTHODS)
2-2 طرق مختلف ترمیم (REPAIR TECHNIQUES)
2-2-1 تزریق ترکها (CRACK INJECTION)
  2-2-2 قنداق کردن (JACKETING)
  2-2-3 بتن با سنگدانه از پیش آکنده (PREPLACED AGGREGATE CONCRETE)
  2-2-4 لایه های سطحی (THIN OR REGULAR RESURFACING)
2-2-5 بتن پاشی (SHOTCRETING)
3-6 بتن, ملات, و دوغابهای منبسط شونده (EXPANDING MORTARS, GROUTS & CONCRETES)
3-7 بتن و ملات دارای الیاف مصنوعی(FIBRE REINFORCED CONCRETE & MORTAR)
3-8 لاتکس (LATICES)
3-9 سایر مواد پوششی (OTHER COATING MATERIALS)
3-10 سیمانهای مخصوص (SPECIAL CEMENTS)
3 - 11 مواد تعمیری زیر آبی(UNDER WATER REPAIR MATERIALS)
3-11-1 مواد سیمانی برای تعمیرات زیر آبی   (CEMENTITIOUS MATERIALS FOR UNDER WATER REPAIRS) 
3-11-1-1 ویژگیهای آب اندازی(HIGH BLEED CHARACTERISTICS)
3-11-1-2 زمان گیرش طولانی (PROLONGED SETTING TIME)
3-11-1-3 شسته شدن  (WASHOUT)
3-11-1-4 آسیب پذیری در مقابل مواد شیمیایی (SUSCEPTIBILITY TO CHEMICAL ATTACK)
3-11-1-5 روانی ضعیف (POOR FLOWABILITY)
3-11-1-6 جمع شدگی یا انقباض (SHRINKAGE)
3-11-1-7 جدا شدن (SEGREGATION)
3-11-1-8 نفوذ آب دریا به سیستم تعمیری (PERMEABILITY TO SEA WATER)
3-11-1-9چسبندگی به بتن قدیمی (بتن مادر)(ADHESION TO THE SUBSTRATE CONCRETE)
انواع فنداسیون برای ساختماناسکلتی
1 -  فنداسیونمنفرد یا تک
2 -  فنداسیوننواری
3 -  فنداسیون رادیه ( گسترده (
فنداسیون منفرد یا تک
نصب بیس پلیتها
فنداسیون نواری
فنداسیون منفرد
فنداسیون رادیه ) گسترده (
نصب ستونها
روش معمول در طراحی پیهای نواری
برخی ابهامات و اشکالات موجود در این روش
استفاده از بتن الیافی در نگهداری فونداسیون :
دالهای روی بستر
دالهای سازه ای سقفها
عرشه پلها
تیرها
خمش در تیرها
اتصالات تیر- ستون
ملاحظات مربوط به خستگی خمشی
برش در تیرها
الف - الیاف در حجم بتن به طور یکنواخت توزیع شده و خیلی بیشتر از میلگرد های تقویتی برشی به یکدیگر نزدیک هستند .
ب - مقاومت کششی در نخستین ترک و مقاومت کششی نهایی هر دو توسط الیاف افزایش می یابند .
ج - مقاومت برشی اصطکاکی افزایش می یابد.
برش در دالها
شاتکریت
فرسایش در اثر کاویتاسیون
کاربردهای دیگر
استفاده و کاربرد بتن الیافی در ایران
مورد اول
منابع و ماخذ


لینک کمکی