اجزا تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اجزا تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه اجزا تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی بصورت کامل تشریح می شوند.


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه اجزا تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی بصورت کامل تشریح می شوند.

 

 

 

 

کیفیت زندگی زناشویی به احساس عینی از خشنودی, رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و یا مرد برمی‌گردد, وقتی که همه جنبه‌های مشترک زندگی‌شان را در نظر بگیرند (الیس,2004). کیفیت زندگی زناشویی را بیشتر به صورت نگرش‌ها یا احساسات کلی فرد درباره همسر و رابطه‌اش تعریف می‌کنند. یعنی کیفیت زندگی زناشویی یک پدیده درون‌فردی و یک برداشت فردی از همسر و رابطه است. چنین تعریفی از کیفیت زندگی زناشویی, نشانگر آن است که کیفیت زندگی زناشویی یک مفهوم تک‌بعدی و بیانگر ارزیابی کلی فرد درباره همسر و رابطه‌اش است. 

 

 


محققان برای آسانی در سنجش, همچنین عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی زناشویی, آن را به چهار بٌعد اساسی تقسیم کرده‌اند که عبارتند از:
الف) جاذبه: عبارت است از جنبه‌ای از یک شئ, یک فعالیت یا یک شخص, که بر‌انگیزاننده پاسخ‌های نزدیکی‌ در دیگران باشد؛ تمایلی برای نزدیک شدن به یک شی, فعالیت یا شخص. در کیفیت زندگی زناشویی جاذبه‌های بدنی و جنسی انسان مد نظر قرار گرفته است.

 


ب) تفاهم: ارتباطی مبتنی بر پذیرش دوسویه, راحت و بدون تنش و دغدغه خاطر که بین دو نفر برقرار می‌شود.

 


ج) نگرش: نوعی سوگیری عاطفی درونی که عمل یک فرد را تبیین می‌کند. در اصل, این تعریف در برگیرنده قصد و نیت فرد ‌است.

 


د) سرمایه‌ گذاری: منظور از این عبارت آن است که هر یک از زوج‌ها برای بهتر ساختن رابطه و نیز خوشایندی طرف مقابل, کارهایی را انجام می‌دهند و یا از انجام آن خود‌داری می‌کنند. به بیان دیگر, مقابله به مثل کردن, هنگامی که رفتار طرف مقابل پاداش‌دهنده است و خودداری از انجام عمل متقابل, هنگامی که رفتار وی پاداش‌دهنده نیست (مرادی, 1379). 
در تقسیم بندی دیگری اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی را اینگونه نام برده اند: عشق, همدلی, محبت, صمیمیت, تعهد, احساس مسئولیت, وفاداری و جانب داری و اعتقاد و اعتماد. در ادامه به بررسی تفصیلی هریک از این مولفه ها پرداخته می شود.

 

 

 


اجزا تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی
فهرست مطالب
کیفیت زندگی زناشویی    1
2-1-1 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی    11
2-1-2 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی    12
2-1-3 اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی    17
          2-1-3-1 عشق      18
          2-1-3-2 همدلی    18
         2-1-3-3 محبت    19
          2-1-3-4 صمیمیت      19
          2-1-3-5 تعهد    20
         2-1-3-6 احساس مسئولیت    21
          2-1-3-7 وفاداری و جانب‌داری      21
          2-1-3-8 اعتقاد و اعتماد    21
2-1-4 عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی    22
          2-1-4-1 عوامل فردی      22
          2-1-4-2 عوامل ارتباطی    26
         2-1-4-3 عوامل خارجی    29
2-1-5 کیفیت زندگی زناشویی مطلوب    30
2-1-6 کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب    31
2-1-7 نظریه‌های کیفیت زندگی زناشویی    32
          2-1-7-1 دیدگاه برادبوری      32
          2-1-7-2 دیدگاه بیورز    34
         2-1-7-3 دیدگاه السون    35
          2-1-7-4 دیدگاه سه محوری تسنگ و مک‌درموت      35
          2-1-7-5 دیدگاه مک مستر    36
         2-1-7-6 دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی    
2-4 یافته‌های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی    66

یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی