نظریه های کیفیت زندگی زناشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نظریه های کیفیت زندگی زناشویی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی کامل نظریه های کیفیت زندگی زناشویی می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه بررسی کامل نظریه های کیفیت زندگی زناشویی می باشد.

 

 

کیفیت زندگی زناشویی متاثر از سازش بین انتظارات فرد از زندگی زناشویی و آنچه که به طور واقعی در زندگیاش تجربه مینماید, میباشد. این سازش همواره با احساس خشنودی و لذت همراه است (گی زیبر  2005, به نقل از یاوری کرمانی, 1387). بنابراین کیفیت زندگی زناشویی یک متغیر نگرشی است و بنابراین از خصوصیات فردی زن و شوهر محسوب میشود. طبق تعریف فوق, کیفیت زندگی زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبههای مختلف روابط زناشویی دارند (یاوری کرمانی,1387). 

 


روانشناسان ونظریه پردازان رشته‌های علوم انسانی در رابطه با کیفیت زندگی زناشویی و روابط فی مابین زوجین نظریات مختلفی را ارائه داده اند.هریک ازاین نظریه پردازان باتوجه به حوزه پژوهشی وعملی خودشان به یک یا چند بعد از این موضوع چندوجهی پرداخته اندو می توان گفت که این نظریات مکمل یکدیگر می باشند.در این مرحله به ارائه این دیدگاه‌های متفاوت و دربعضی موارد متعارض می‌پردازیم.


دیدگاه برادبوری 
برادبوری (1997؛ به نقل از برادبوری, فینچام و بیچ,2000) مدلی ازکیفیت زندگی زناشویی ارائه کرده است که به صورت یک پژوهش طولی درمورد ازدواج است.دراین پژوهش متغیرهای مختلف تعیین کننده کیفیت زندگی زناشویی وثبات زناشویی بررسی شده-اندکه همگی را می توان به 3 دسته که در بردارنده چهار زمینه بنیادی ازدواج هستند تقسیم نمود.

 

 

دیدگاه بیورز 
 مدل بیورز (1997) دارای دومحور است: یکی مربوط به کیفیت سبک تعامل زوجین که تحت عنوان گرایش به مرکز , و گریز از مرکز  طبقه بندی می شود و دیگری پیوستار گرمسیری (انعطاف و انطباق) نامیده می شود که ساختار, اطلاعات موجود و انعطاف پذیری انطباقی رابطه زناشویی را در بر می گیرد و مربوط به میزان کارآیی رابطه زناشویی است. و بر همین اساس روابط زناشویی به پنج دسته تقسیم می شوند: 
1. روابط زناشویی با عملکرد شدیداً مختل, 
2. روابط زناشویی مرزی, 
3. روابط زناشویی متوسط, 
4. روابط زناشویی با کفایت یا مناسب 
5. روابط زناشویی با عملکرد بهینه.

 


زوحین دارای سبک گرایش به مرکز افرادی هستند که رضایت از رابطه شان را به صورت آمدن به درون رابطه می بینند. آنها تمایل دارند بچه هایی را پرورش دهند که خانواده از آنها سفت و سخت مراقبت می کند به طوری که مستعد رفتار ضد اجتماعی, غیر مسئولانه و خود محورانه هستند و انواع خاص نشانه های مرضی را در نوجوانی نشان می دهند. زوجین دارای سبک گریز از مرکز, تمایل به بیرون راندن اعضا و دیدن رضایت از رابطه شان به صورت بیرون آمدن از رابطه زناشویی می باشد. احتمال دارد آنها بچه هایی را تربیت کنند که از نظر اجتماعی منزوی, درهم ریخته یا کناره گیر باشند (برنشتاین و برنشتاین,1380).

 

 

 

 

 

 

 


نظریه های کیفیت زندگی زناشویی
فهرست مطالب
کیفیت زندگی زناشویی    1
2-1-1 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی    11
2-1-2 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی    12
2-1-3 اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی    17
          2-1-3-1 عشق      18
          2-1-3-2 همدلی    18
         2-1-3-3 محبت    19
          2-1-3-4 صمیمیت      19
          2-1-3-5 تعهد    20
         2-1-3-6 احساس مسئولیت    21
          2-1-3-7 وفاداری و جانب‌داری      21
          2-1-3-8 اعتقاد و اعتماد    21
2-1-4 عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی    22
          2-1-4-1 عوامل فردی      22
          2-1-4-2 عوامل ارتباطی    26
         2-1-4-3 عوامل خارجی    29
2-1-5 کیفیت زندگی زناشویی مطلوب    30
2-1-6 کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب    31
2-1-7 نظریه‌های کیفیت زندگی زناشویی    32
          2-1-7-1 دیدگاه برادبوری      32
          2-1-7-2 دیدگاه بیورز    34
         2-1-7-3 دیدگاه السون    35
          2-1-7-4 دیدگاه سه محوری تسنگ و مک‌درموت      35
          2-1-7-5 دیدگاه مک مستر    36
         2-1-7-6 دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی    
2-4 یافته‌های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی    66

یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی