اهمیت هیجان و هوش هیجانی و ضرورت توجه به آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اهمیت هیجان و هوش هیجانی و ضرورت توجه به آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه اهمیت هیجان و هوش هیجانی و ضرورت توجه به آن می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه اهمیت هیجان و هوش هیجانی و ضرورت توجه به آن می باشد.

 

 

هیجان عبارت است از یک تجرب موقتی  و جاذب  که با شدت خاص احساس می شود. از آنجا که برای (خود ) اتفاق می افتد, به واسطه  ارزیابی شناختی موقعیت تعمیم می یابد و با پاسخ های ذاتی و آموخته شده همراه می شود. به واسط هیجان, مردم حالات درونی و یا قصد ها و نیات خود را به دیگران منتقل می کنند. هیجان ها اغلب فکر و رفتار را مخدوش می کنند اما در عین حال شناخت ها و سازماندهی ها و انگیزه را هدایت و رفتار و روابط اجتماعی را حفظ می کنند (برنستین , کلارک-استووارت , روی  و ویکنز , 1997, به نقل از مکتبی, 1387). 

 

مایر و سالوی (1997, به نقل از فولسدال  و هاگتوت , 2009) هوش هیجانی را به عنوان چهار توانایی ذهنی شامل: توانایی در ادراک, ابراز, شناخت, کاربرد و اداره ی هیجان های خود و دیگران تعریف نموده اند. بار-آن (2001, به نقل از تیرگری, 1386) هوش هیجانی را به صورت مجموعه ای از توانایی ها, کفایت ها و مهارت های غیرشناختی که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با مقتضیات و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرارمی دهد, تعریف نمود. مایر و همکاران )2000) به نقل از پیکوورز , 2006) هوش هیجانی را به عنوان توانایی درک و بیان هیجانات, سازگار نمودن هیجانات با فکر و منطق, فهم و استدلال نمودن بر اساس هیجانات و نظم هیجانات در خود و دیگران تعریف نموده .

 

 

 

 (الف) جز بیانی یا حرکتی, (ب) جز ترکیبی, (ج) جز تنظیمی و (د) جز تشخیصی یا پردازشی. علاوه بر آن, هر یک از این اجزا شامل یک جریان به خصوص عصبی/مغزی می باشد. 
اولین جز عبارتست از: توانائی بیان هیجان از طریق حالت های صورت, حرکات بدن, تن صدا و محتوای آن. 
ترکیب یا جز دوم عبارتست از: تشخیص و بازشناسی آگاهانه هیجانها, یا آنچه که اغلب ( احساس ) نامیده می شود. 
ترکیب یا جز سوم هیجان عبارتست از: تنظیم هیجانها, تمایل به انجام بعضی اعمال بخصوص وجود دارد که نتیجه مستقیم تجربه هیجانهاست.
 آخرین جز یا ترکیب هیجان, عبارتست از: توانائی تشخیص هیجانها در دیگران (سالوی و همکاران, ترجمه اکبرزاده, 1383).

 

 

     تعادل بین زندگی و کارهای روزمره اهمیت زیادی دارد. افراد سعی می کنند تلاش های روزمره خود را زیاد نموده تا موفقتر و شادتر باشند. لذا با کار زیاد فشار بیشتری را متحمل می شوند که منجر به استرس بیشتر می شود. اگر افراد زیاد تحت استرس قرار بگیرند حساسیت خود را نسبت به احساسات خود و دیگران از دست داده و افرادی پرخاشگر می شوند. این نگرشها و استرس های مرتبط با آنها در درازمدت موجب صدمه دیدن افراد و بیماری های مرتبط با آن می شود. افراد می توانند یک زمینه تربیتی پر بار و استعداد بالایی داشته باشند, اما سخت است که بخواهند بدون توجه به احساسات خود و دیگران عملکرد خوبی داشته باشند (پیکوارز, 2006).

 

 

 

 

 

 

اهمیت هیجان و هوش هیجانی و ضرورت توجه به آن
فهرست مطالب

1--11-2 هیجان و اجزای آن 
2-11-2- اهمیت هیجان و ضرورت توجه به آن
3-11-2- هوش هیجانی و ریشه های تاریخی ان
4-11-2- هوش هیجانی و مقابله با استرس و سلامتی
5-11-2- اصطلاح شناسی هوش هیجانی
- هوش هیجانی و مفهوم روح زمان 
- هوش هیجانی و مفهوم شخصیت 
- هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی 
 6-11-2- مدل های هوش هیجانی 
- رویکرد توانایی( پردازش اطلاعات) 
- رویکرد مختلط
-  هوش هیجانی گلمن
- مدل هوش هیجانی با- آن


یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی