مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد فرزند 38 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد فرزند 38 صفحه :

دید کلی :
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد فرزند را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد فرزند را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

تعارض والد- فرزند عبارت است از چالش‌های ارتباطی و تعارضی که در حین رشد و تغییر اعضای خانواده ایجاد می‌شود (ازمت و بی اوقلو , 2009). تعارض یکی از جنبه‌های مهم روابط اجتماعی  انسان‌ها و صورتی از کنش متقابل اجتماعی است (واندنبرگ , ترجمه نیک‌گهر, 1386). تعارض, تعاملی است ناراحت‌کننده بین دونفری که تمایل یا توانایی گوش کردن به ناراحتی‌های یکدیگر را ندارند. حالتی از جدایی و تنش که فشار روانی زیادی را ایجاد می‌کند و احساسات و هیجانات منفی را در طرفین موجب می‌شود) نبل اسچالم ,2006؛ به نقل از خدامی, 1391). تعارض ازنظر لغوی نیز, به معنی باهم اختلاف داشتن و معترض و مزاحم یکدیگر شدن است (عمید, 1389). واژه تعارض به ناتوانی در حل تفاوت‌ها اشاره داشته و بیشتر با تنش, خصومت و پرخاشگری همراه است (هال ,1987؛ به نقل از گیتی پسند و همکاران , 1387). 

 

 


قمری (1392) در مطالعه خود رابطه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و تعارض والد – نوجوان در بین نوجوانان را بررسی کرد. نمونه پژوهش 309 نفر دانش‌آموز دوره راهنمایی بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. این مطالعه که از نوع همبستگی بود نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و تعارض والد – نوجوان رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد و تقریباً 19 درصد از واریانس تعارض والد – نوجوان توسط مؤلفه‌های اعتماد شخصی, رابطه با خانواده و دوستان و خودباوری تبیین می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد فرزند 38 صفحه
فهرست مطالب

تعریف نظری تعارض والد فرزند

تعریف عملیاتی تعارض والد فرزند

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزند

بخش اول: تعارض والد - فرزند    4
نوجوانی    4
اهمیت رابطه‌ی  والد و نوجوان    5
تعریف تعارض    6
حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض    7
اشکال تعارض    9
رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد – فرزند    10
پیشینه پژوهشی درباره تعارض والد – فرزند    14
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی